Wyszukaj projekt

StartKoszWyszukaj projekt

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym realizowanych jest ponad 150 projektów o charakterze naukowo-badawczym, dydaktycznym lub inwestycyjnym, finansowanych ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości prawie 200 milionów złotych. Poniżej znajduje się na bieżąco aktualizowana baza projektów realizowanych, która umożliwia wyszukiwanie projektów we wszystkich kategoriach zawartych w kolumnach tabeli. Np. chcąc wyświetlić wszystkie projekty w ramach konkursów OPUS należy wpisać nazwę konkursu do wyszukiwarki, a chcąc wyświetlić projekty realizowane w Zakładzie Radiologii należy podać jego nazwę itd.

Tytuł⇅ Jednostka realizująca projekt⇅ Źródło finansowania /nazwa instytucji finansującej⇅ Program⇵ Wartość projektu po stronie GUMed (zł)⇵ Kwota dofinansow. (zł)⇵ Łączna wartość projektu (zł)Dodatkowe 
informacje
Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry uzyskiwane od pacjentów poddanych chemioterapii Zakład Embriologii Narodowe Centrum Nauki OPUS 17 984 700,00 984 700,00 984 700,00 link do strony www
Ocena charakterystyki oddziaływań syntetycznych peptydów odwzorujących miejsce wiązania aldehydów w białku HarmOBP7 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 17 138 300,00 138 300,00 138 300,00 link do strony www
Zarządzanie bioróżnorodnością w lasach i miejskich terenach zielonych: wpływ efektu rozmycia ii amplifikacji na mikrobiom gryzoni i choroby przenoszone przez gryzonie Zakład Parazytologii Tropikalnej Narodowe Centrum Nauki BiodivERsA 933 848,00 933 848,00 933 848,00 link do strony www
Ocena przydatności klinicznej oznaczeń NT-proBNP na badanej populacji respondentów w ramach projektu: Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem. Zakład Prewencji i Dydaktyki Siemens Healthcare Projekt zamawiany 435 750,00 435 750,00 435 750,00
Project Grant Agreement EIT Health Centrum Treansferu Technologii EIT HEALTH EIT HEALTH 410 193,00 410 193,00 410 193,00
Ocena poziomu wybranych białek związanych z hormonalną homeostazą tarczycy w komórkach raka jelita grubego wyizolowanych od pacjentów oraz korelacja z parametrami klinicznymi i właściwościami nowotworowych komórek macierzystych Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 50 000,00 50 000,00 50 000,00 link do strony www
Badania aktywności biologicznej nowych, syntetycznych glikolipopeptydów Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 49 995,00 49 995,00 49 995,00 link do strony www
Starzenie się limfocytów krwi obwodowej długoletnich biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawców Katedra i Zakład Fizjopatologii Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 44 495,00 44 495,00 44 495,00 link do strony www
Wykorzystanie T2-mappingu rezonansu magnetycznego do oceny wczesnych zmian chorobowych w stawach kolanowych u dzieci z alkaptonurią II Zakład Radiologii Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 11 501,00 11 501,00 11 501,00 link do strony www
Wpływ nawodnienia w czasie wysiłku fizycznego na wykładniki ostrego uszkodzenia nerek Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 46 211,00 46 211,00 46 211,00 link do strony www
Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycą Zakład Embriologii Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 50 000,00 50 000,00 50 000,00 link do strony www
Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowego Zakład Enzymologii i Onkologii Molekularnej Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 48 543,00 48 543,00 48 543,00 link do strony www
“Premia na Horyzoncie 2”: Sieć badawcza organoidów raka trzustki Katedra Chemii Medycznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Premia na Horyzoncie 2 196 823,00 196 823,00 196 823,00 link do strony www
Wzajemne relacje apoptozy i autofagii limfocytów T krwi obwodowej w zaburzeniach depresyjnych Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 50 000,00 50 000,00 50 000,00 link do strony www
Analiza fitochemiczna liści wybranych gatunków i odmian topoli (Populi folium) z oceną aktywności biologicznej. Katedra i Zakład Farmakognozjii Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 49 500,00 49 500,00 49 500,00 link do strony www
Badanie możliwości zastosowania mezoporowatych materiałów krzemionkowych jako adsorbentów związków przeciwutleniających występujących w żywności pochodzenia roślinnego Katedra i Zakład Bromatologii Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 49 500,00 49 500,0049 500,00 link do strony www
Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej – efektywna metoda izolacji, analizy na poziomie pojedynczych komórek i wykorzystania w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie Zakład Biologii Komórki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Bilatetalna współpraca Polska-Chiny ‭1 987 500,00 ‭1 987 500,004 972 500,00 .....
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny Biuro Projektów Ministerstwo Zdrowia PO WER ‭1 857 369,60 1 788 602,13 ‭2 084 475,60 .....
“Premia na Horyzoncie 2”: Projekt ćwiczeń ukierunkowanych na eliminację zmęczenia i poprawę jakości życia w zaawansowanym stadium raka piersi Katedria i Klinika Onkologii i Radioterapii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Premia na Horyzoncie 2 ‭222 958,00 222 958,00‭222 958,00 .....
PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch Network Katedra Chemii Medycznej Komisja Europejska H2020 ‭966 784,05 966 784,05‭16 969 789,98‬ .....
Rola FGFR2 w regulacji współzależności ER/PR – mechanizm molekularny oraz znaczenie predykcyjne u chorych z luminalnym A rakiem piersi Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Narodowe Centrum Nauki SONATA BIS 2 499 000,00 2 499 000,002 499 000,00 link do strony www
CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju Komisja Europejska ERASMUS + ‭123 700,5‬0 123 700,5‬0‭1 062 432‬ .....
Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny. Zakład Biologii Komórki Narodowe Centrum Nauki ETIUDA 7 126 688,00 126 688,00126 688,00 link do strony www
Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach Zakład Embriologii Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TECHMATSTRATEG 2 445 250,00 2 445 250,00 24 162 715,00 .....
Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TECHMATSTRATEG 1 555 253,00 1 555 253,0024 162 715,00 .....
“Premia na Horyzoncie 2”: Lepsza terapia duszności przewlekłej i opornej na leczenie Klinika Pneumonologii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Premia na Horyzoncie 2 83 433,00 83 433,0083 433,00 link do strony www
Mechanizmy komórkowe and efekty in vivo selektywnych inhibitorów dehydrogenazy mleczanowej A w eksperymentalnych modelach międzybłoniaka Katedra i Zakład Biochemii Narodowe Centrum Nauki OPUS 16 1 288 800,00 1 288 800,001 288 800,00 link do strony www
Zastosowanie monitoringu biologicznego do oceny ekspozycji na fipronil u właścicieli zwierząt domowych stosujących preparaty do zwalczania pasożytów zewnętrznych. Katedra i Zakład Toksykologii Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 208 200,00 208 200,00208 200,00 link do strony www
Skracanie telomerów u długoterminowych biorców alogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawców Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 70 000,00 70 000,00 70 000,00 link do strony www
Zespół policystycznych jajników w ujęciu metabolomicznym. Czy to odpowiednia strategia poszukiwania patomechanizmu? Zakład Biofarmacji i Farmokokinetyki Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM 204 600,00 204 600,00204 600,00 link do strony www
Badanie interakcji pomiędzy siloksanami (silikonami) a strukturą ludzkiej skóry jak również ocena ich skutków. Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Narodowe Centrum NaukiOPUS 16 896 760,00 896 760,00 896 760,00 link do strony www
Termoplastyczne materiały sorpcyjne kształtowane z wykorzystaniem techniki druku 3D: projektowanie i ocena przydatności w analizach biomedycznych i farmaceutycznych. Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Narodowe Centrum NaukiSONATA 1 045 800,00 1 045 800,00 1 045 800,00 link do strony www
Analiza interakcji pomiędzy płytkami krwi edukowanymi przez nowotór a komórkami raka jajnika. Zakład Biologii Komórki Narodowe Centrum NaukiSONATA 1 044 088,00 1 044 088,001 044 088,00 link do strony www
Indywidualny projekt w celu wykorzystania metod sztucznej inteligencji do automatycznej oceny raka prostaty w badaniu magnetycznego rezonansu jądrowego II Zakład Radiologii Siemens Healthcare Projekt zamawiany 31 365,00 31 365,00 31 365,00 ....
Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Narodowe Centrum NaukiPO WER 9 601 878,75 9 601 878,759 898 964,75 link do strony www
Czy fenotyp minerany i kostny pacjentów z autosomalną dominującą torbielowatością nerek jest odmienny w różnych stadiach prognostycznych choroby? Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Narodowe Centrum NaukiHARMONIA 10 956 285,40 956 285,40956 285,40 link do strony www
Ramię w ramię ku przyszłości – współpraca uczelni z absolwentami międzynarodowymi (Hand in Hand into the Future – University cooperation with international alumni) Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi NAWAPO WER 99 910,00 99 910,0099 910,00....
Mutant typu gain-of-function białka C2 układu dopełniacza jako suplement terapii anty-CD20 w mysim modelu chłoniaka. Zakład Biologii Komórki Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM 210 000,00 210 000,00210 000,00link do strony www
Społeczne interakcje Bacillus subtilis oraz Dickeya solani Zakład Bakteriologii Molekularnej Narodowe Centrum NaukiOPUS 1 111 800,00 1 111 800,001 111 800,00link do strony www
Zmiany wzorca oddechowego i sprzężenia między układem oddechowym a sercowo-naczyniowym jako nowy mechanizm prowadzący do zaburzeń autonomicznej regulacji układu krążenia Kilinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Narodowe Centrum NaukiOPUS 1 772 700,00 1 772 700,001 772 700,00link do strony www
Analiza metabolomiczna guza w odpowiedzi na terapię imatynibem na podstawie mysich modeli nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM 140 000,00 140 000,00140 000,00link do strony www
—- Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM 140 000,00 140 000,00 140 000,00 link do strony www
Zastosowanie podejścia celowanej analizy metabolomicznej w prospektywnej ocenie ilościowych zmian profili nukleozydów przed i po resekcji guza pęcherza moczowego” Zakład Farmakodynamiki Narodowe Centrum NaukiPRELUDIUM 138 280,00 138 280,00138 280,00link do strony www
Receptory P2X7 – udział w zaburzeniach funkcji nerek w cukrzycy Zakład Chemii Klinicznej Narodowe Centrum NaukiMINIATURA 2 49 830,00 49 830,0049 830,00link do strony www
Charakterystyka metaboliczna i genetyczna szczepów E.Coli wywołujących urosepsę Zakład Biofatrmacji i Farmakokinetyki Narodowe Centrum NaukiOPUS 1 219 300,00 1 219 300,001 872 000,00link do strony www
Analiza porównawcza właściwości strukturalnych i dyfuzyjnych adhezyjnych nośników polimerowych stosowanych w plastrach leczniczych na skórę Zakład Farmacji Stosowanej Narodowe Centrum NaukiOPUS 1 044 640,001 044 640,001 044 640,00link do strony www
Inubator Innowacyjności 2.0Centrum Treansferu TechnologiiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Fundusz Europejski Inteligentny Rozwój 310 533,33 279 480,00 1 363 200,00 ...
Rola deaminazy AMP i wpływ zahamowania jej aktywności na funkcjonowanie mitochondriów w eksperymentalnym niedotlenieniu i niewydolności serca Katedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM139 760,00139 760,00139 760,00link do strony www
Dwufunkcyjne kompozyty krzemionkowe dla tkanki kostnej – potencjalne znaczenie terapeutyczne i regeneracyjne Katedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS666 480,00666 480,00666 480,00link do strony www
Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoKatedra i Zakład Chemii Fizycznej Narodowe Centrum Badań i RozwojuPOWER9 898 964,75 zł 9 601 878,75 zł9 898 964,75 złlink do strony www
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet MedycznyBiuro ProjektówMinisterstwo ZdrowiaPOWER971 517,60 zł 2 015 687,91 zł2 084 475,60 złlink do strony www
PRECODEKatedra i Zakład Chemii MedycznejKomisja EuropejskaHoryzont 2020966 784,05 zł 966 784,05 zł16 969 789,98 złlink do strony www
Znaczenie mitochondrialnego DNA i wybranych czynników epigenetycznych na przebieg kliniczny choroby HuntingtonaKatedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS681 500.00681 500.00681 500.00link do strony www
Badania nad przebiegiem dysocjacji peptydów w środowiskach niewodnych oraz opracowanie metody wymiany przeciwjonów w peptydachKatedra i Zakład Chemii NieorganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS495 700.00495 700.00495 700.00link do strony www
Analiza funkcji potencjalnego onkogenu YAP1 w materiale klinicznym oraz liniach komórkowych raka nerkiKatedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS201 760.00201 760.00201 760.00link do strony www
Ultrasonograficzne środki kontrastujące drugiej generacji jako dodatkowy element diagnostyczny, monitorujący odpowiedź na leczenie bądź obserwowane skutki uboczne terapii u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi.Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS156 007.00156 007.00156 007.00link do strony www
Aktywność proangiogenna surowicy pacjentów w wybranych jednostkach chorobowychKatedra i Zakład Medycyny RodzinnejNarodowe Centrum NaukiOPUS614 100.00614 100.00614 100.00link do strony www
2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostniakomięsakaKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS843 800.00843 800.00843 800.00link do strony www
Ocena wpływu ekspresji Egfl7 na diapedezę komórek immunokompetentnych w tkance surowiczego raka jajnikaKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS713 820.00713 820.00713 820.00link do strony www
Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna mezoporowatych matryc tlenkowych jako nośników w modelu implantu do kości o celowanym – kontrolowanym uwalnianiu chlorowodorku doksorubicyny i metronidazoluKatedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS604 710.00604 710.00604 710.00link do strony www
Poszukiwanie defektów monogenowych w patogenezie hipercholesterolemii u dzieci i młodzieży.Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i EndokrynologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS1 045 720.001 045 720.001 045 720.00link do strony www
Nowe poliazotowe pochodne 2-merkaptobenzenosulfonamidu o właściwościach przeciwnowotworowych – synteza, ocena aktywności oraz projektowanie wspomagane technikami chemometrycznymi i metodami QSARKatedra i Zakład Chemii OrganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS600 740.00600 740.00600 740.00link do strony www
Trening pływacki a długość życia, metabolizm oksydacyjny i wolnorodnikowy u mysz ze stwardnienim zanikowym bocznym (ALS)Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS1 046 100.001 046 100.001 046 100.00link do strony www
Badanie zdolności penetracji i przenikania niskocząsteczkowych polisiloksanów (silikonów) przez skórę ludzką.Katedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS374 350.00374 350.00374 350.00link do strony www
Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerekKatedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób WewnętrznychNarodowe Centrum NaukiOPUS1 134 618.001 134 618.001 134 618.00link do strony www
Zaburzenie szlak sygnałowy IGF/insulina w mięśniach transgenicznych zwierząt nosicieli genu SOD1 G93A, a metabolizm żelaza.Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS594 900.00594 900.00 594 900.00link do strony www
Znaczenie niezgodności epletów HLA matka-płód w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą.Klinika PołożnictwaNarodowe Centrum NaukiOPUS837 850.00837 850.00837 850.00link do strony www
Analiza genetycznego mozaicyzmu w zespole Cornelii de LangeKatedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS614 540.00614 540.00614 540.00link do strony www
Znaczenie szlaku sygnalizacyjnego SHH w patogenezie i progresji guzów germinalnych wieku rozwojowego.Zakład Patologii i NeuropatologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS712 180.00712 180.00712 180.00link do strony www
Ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń środowiska (endocrine disruptors) na częstość występowania i obraz kliniczny zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS).Zakład Endokrynologii Klinicznej i DoświadczalnejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 308 064.001 308 064.001 308 064.00link do strony www
Mechanizm reakcji transferu metylu katalizowany przez metylotransferazy zawierające pochodne witaminy B12Katedra i Zakład BromatologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS412 600.00412 600.00412 600.00link do strony www
Badania udziału miR-200b, miR-429 i miR-200c w regulacji angiogenezy, wywołanej przez hipoksję.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 036 440.001 036 440.001 036 440.00link do strony www
Zaburzenie szlak sygnałowy IGF/insulina w mięśniach transgenicznych zwierząt nosicieli genu SOD1 G93A, a metabolizm żelaza.Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS711 000.00711 000.001 039 000.00link do strony www
Proces dojrzewania organizmu, farmakogenetyka oraz metabolomika jako czynniki determinujące profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny alfa-agonistów w populacji pacjentów oddziału intensywnej terapii dziecięcejZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiOPUS310 800.00310 800.00688 800.00link do strony www
Ocena aktywności wybranych mutacji genu LDLR oraz identyfikacja nowych mutacji genu APOB, STAP1 oraz LDLRAP1 u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.Katedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS873 400.00873 400.00873 400.00
Identyfikacja i ocena funkcjonalna mutacji-kandydatów powiązanych z destabilizacją genomu w nienowotworowej tkance nabłonka wydzielniczego gruczołu sutkowego od pacjentek z rakiem piersi.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 563 380.001 563 380.001 563 380.00link do strony www
Biodostępność NO w ludzkim śródbłonku regulowana poprzez mikroRNA.Zakład Medycznej Diagnostyki LaboratoryjnejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 198 584.001 198 584.001 198 584.00link do strony www
Ocena przydatności oznaczania w smółce biologicznych markerów spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej ekspozycji na alkohol.Katedra i Zakład Medycyny SądowejNarodowe Centrum NaukiOPUS678 780.00678 780.00961 180.00link do strony www
Zaangażowanie receptorów nukleotydowych P2 w patogenezie zaburzeń przepuszczalności bariery filtracyjnej w doświadczanie wywołanej cukrzycy typu 1Zakład Chemii KlinicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS788 340.00788 340.00788 340.00link do strony www
Badania nad wykorzystaniem nowych analogów endogennych peptydów w terapii infekcji skórnych o etiologii gronkowcowejKatedra i Zakład Chemii NieorganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS672 690.00672 690.00672 690.00link do strony www
Modelowanie ilościowych zależności stabilność metaboliczna-struktura chemiczna narzędziem usprawniającym opracowanie potencjalnych kandydatów na nowe leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.Katedra i Zakład Chemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS872 560.00872 560.00872 560.00link do strony www
Adaptacje metabolizmu energetycznego miocytów serca w miażdżycy – znaczenie w patologii i strategiach terapeutycznychKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiOPUS997 250.00997 250.00997 250.00link do strony www
“Analiza kliniczno-patologiczna raków piersi wykazujących ekspresję jednego receptora hormonalnego z uwzględnieniem ilościowej oceny ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz profilu ekspresji mikroRNA.”Katedra i Klinika Onkologii i RadioterapiiNarodowe Centrum NaukiOPUS661 860.00661 860.00661 860.00link do strony www
“Alternatywne szlaki sygnalizacyjne aktywowane przez witaminę D”Katedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS1 700 400.001 700 400.001 700 400.00link do strony www
“Charakterystyka genetyczna populacji kaszubskiej: określenie pochodzenia częstych mutacji patogennych i ocena odrębności profilu neutralnej zmienności genetycznej”Katedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS954 820.00954 820.00954 820.00link do strony www
“Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny – synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis”Katedra i Zakład Chemii OrganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS481 600.00481 600.001 146 440.00link do strony www
Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi – znaczenie prognostyczneZakład Enzymologii MolekularnejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 499 200.001 499 200.001 499 200.00link do strony www
Rola CD73 (ekto-5’-nukleotydazay) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznegoZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiOPUS1 286 240.001 286 240.001 286 240.00link do strony www
Badanie potencjału rozrodczego komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteomicznej płynu pęcherzykowego i hodowlanegoZakład Pielęgniarstwa Położniczo-GinekologicznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS1 480 400.001 480 400.001 480 400.00link do strony www
Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklinZakład Medycyny PaliatywnejNarodowe Centrum NaukiOPUS101 080.00101 080.001 166 680.00link do strony www
Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płucaII Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS631 800.00631 800.002 158 200.00link do strony www
Mechanizm działania receptora GerA w przetrwalnikach B. subtilisZakład Bakteriologii MolekularnejNarodowe Centrum NaukiHARMONIA828 620.00828 620.00828 620.00link do strony www
Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza.Zakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiHARMONIA1 291 200.001 291 200.001 291 200.00link do strony www
Rewersja niewydolności serca podczas mechanicznego wspomagania funkcji lewej komory – rola nukleotydów i przemian energetycznych w komórkach sercaKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiHARMONIA1 400 100.001 400 100.001 400 100.00link do strony www
Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów chorobyZakład Propedeutyki OnkologiiNarodowe Centrum NaukiHARMONIA189 598.00189 598.001 497 441.00link do strony www
Działanie przeciwzakrzepowe i przeciwdrobnoustrojowe funkcjonalizowanych nanocząstek srebra w badaniach in vitro, ex vivo i na modelu zwierzęcymKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiHARMONIA742 560.00742 560.00742 560.00link do strony www
Zakaźna neoplazja? Rola horyzontalnego transferu komórek nowotworowych w etiologii neoplazji u małży z Zatoki GdańskiejKatedra i Zakład Biochemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiHARMONIA183 400.00183 400.00982 800.00link do strony www
Profil ekspresji genów w hodowlach ludzkich komórek progenitorowych naskórka i jego wpływ na powodzenie terapii ran u ludzi.Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA402 780.00402 780.00402 780.00link do strony www
Zmiany epigenetyczne w toczniu rumieniowatym trzewnym – znaczenie metylacji DNAZakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA484 062.00484 062.00484 062.00link do strony www
Analiza udziału dwóch izoform białka TNFSF15 (VEGI i TL1A) w patomechanizmach raka jelita grubego.Katedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA362 350.00362 350.00362 350.00link do strony www
Analiza metabolomiczna w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz zaawansowanych obliczeń bioinformatycznychZakład FarmakodynamikiNarodowe Centrum NaukiSONATA453 820.00453 820.00453 820.00link do strony www
Ocena porównawcza stopnia barierowości skórek owoców i warzyw dla współcześnie stosowanych pestycydów – przewidywanie narażenia na spożycieZakład Toksykologii ŚrodowiskaNarodowe Centrum NaukiSONATA749 080.00749 080.00749 080.00link do strony www
Nowa metoda izolacja i wzbogacania nanostruktur komórkowych przy użyciu elektroforezy kapilarnejKatedra i Zakład ToksykologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA541 100.00541 100.00541 100.00link do strony www
Wpływ hormonów, wskaźników biochemicznych i epidemiologicznych oraz zmian w profilach lipidomicznych na proces powstawania nowotworu prostaty.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiSONATA675 400.00675 400.00675 400.00link do strony www
Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym – molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersiZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA945 749.00945 749.00945 749.00
Badanie barierowości skóry ludzkiej względem wybranych związków endokrynnie czynnych (EDCs) w obecności surfaktantów.Zakład Toksykologii ŚrodowiskaNarodowe Centrum Nauki SONATA424 410.00424 410.00424 410.00link do strony www
Interakcje pomiędzy limfocytami T regulatorowymi a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzenia allogenicznegoKatedra i Zakład Medycyny RodzinnejNarodowe Centrum NaukiSONATA455 000.00455 000.00455 000.00link do strony www
“Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego”Zakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA1 540 120.001 540 120.001 540 120.00link do strony www
Badania profili metabolicznych w moczu w raku pęcherza moczowegoZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 498 900.001 498 900.001 498 900.00link do strony www
Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotworowychZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 945 000.001 945 000.001 945 000.00link do strony www
Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS988 000.00988 000.00988 000.00link do strony www
Molekularne mechanizmy przebiegu szlaku czynników indukowanych hipoksją (HIF) w ludzkim śródbłonku.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 676 901.001 676 901.001 676 901.00link do strony www
Zmiany metabolizmu lipidów w raku jelita grubego – określenie ich roli w rozwoju nowotworu i ocena antyproliferacyjnych właściwości inhibitorów metabolizmu lipidówKatedra i Zakład Biochemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 596 856.001 596 856.001 596 856.00link do strony www
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi – badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznymZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 552 070.001 552 070.001 552 070.00link do strony www
The function of EBI2 receptor in human oligodendrocytes and its role in the cuprizone model for demyelination.Zakład Medycyny LaboratoryjnejNarodowe Centrum NaukiPOLONEZ944 754.00944 754.00944 754.00link do strony www
Badanie heterogenności receptorów alfa-2- adrenergicznych i imidazolinowych z zastosowaniem nowoczesnych metod farmakologicznych i biochemicznych.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM99 994.0099 994.0099 994.00link do strony www
Oznaczanie fizykochemicznych i biochemicznych właściwości naturalnych alkaloidów pirydynowych i piperydynowych oraz ich prostych pochodnych, istotnych dla działania przeciwko chorobie AlzheimeraZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 950.00149 950.00149 950.00link do strony www
Wpływ akumulacji polimorfizmów genetycznych związanych ze stresem oksydacyjnym na rozległość zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych oraz na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów poddanych koronarografii.I Katedra i Klinika KardiologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Badanie profili metabolicznych tokoferoli i tokotrienoli jako potencjalnych biomarkerów ryzyka raka piersiZakład FarmakodynamikiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM141 800.00141 800.00141 800.00link do strony www
Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjujących.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM99 680.0099 680.0099 680.00link do strony www
Ocena znaczenia profilu ekspresji mikroRNA w patogenezie i progresji tłuszczakomięsaków dobrze zróżnicowanych (WDLPS) i odróżnicowanych (DDLPS).Katedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 500.00149 500.00149 500.00link do strony www
Mechanizmy i konsekwencje zmian aktywności ekto-deaminazy adenozyny w procesie miażdżycowymKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM148 700.00148 700.00148 700.00link do strony www
Profile Metaboliczne, polimorfizm genetyczny NAT2, GSTM1, GSTP1, CYP1A1 i COMT oraz dane epidemiologiczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji zdrowych i chorych na nowotwory pęcherza moczowegoZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM91 620.0091 620.0091 620.00link do strony www
Wyznaczenie farmakokinetyki sufentanylu po podaniu zewnątrzoponowym i dożylnym u dzieci i niemowląt z wykorzystaniem modelowania populacyjnego jako narzędzia do integracji informacji z badań klinicznychZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM146 600.00146 600.00146 600.00link do strony www
Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi – analizy in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznymZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Badania biotechnologiczne nad akumulacją frakcji lotnej bogatej w aktywne związki terpenowe w kulturach in vitro Rhododendron tomentosum (Ledum palustre)Katedra i Zakład FarmakognozjiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM100 000.00100 000.00100 000.00link do strony www
Wpływ sygnałów cytotoksycznych na aktywność N-acetylotransferazy asparaginianowej w neuronach cholinergicznychZakład Medycyny LaboratoryjnejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Ilościowe modelowanie parametrów inhibicji izoenzymów CYP dla nowo syntetyzowanych pochodnych arylopiperazyn.Katedra i Zakład Chemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 800.00149 800.00149 800.00link do strony www
Wpływ hipoksji cyklicznej na ekspresję mikroRNA w komórkach ludzkiego śródbłonkaKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM148 862.00148 862.00148 862.00link do strony www
Wpływ zmian metabolizmu lipidów na funkcję mięśni szkieletowych, serca oraz proces neurodegeneracyjny w eksperymentalnym modelu pląsawicy HuntingtonaKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM145 200.00145 200.00145 200.00link do strony www
Wpływ preferencji muzycznych na zjawisko muzycznej analgezjiZakład Badań nad Jakością ŻyciaNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM99 340.0099 340.0099 340.00link do strony www
Rola VDR oraz jego koaktywatory (DRIP i SRC) w regulacji ekspresji skórnego analogu osi HPA w keratynocytachKatedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Profile metaboliczne, dane epidemiologiczne i zaawansowane metody bioinformatyczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji osób zdrowych i chorych na jasnokomórkowego raka nerki o różnym stopniu zaawansowaniaZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM148 500.00148 500.00148 500.00link do strony www
Miękkie folie żelatynowe nierozpuszczalne w środowisku żołądka – otrzymywanie, badania strukturalne i określenie rodzaju interakcji pomiędzy składnikamiKatedra i Zakład Farmacji StosowanejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 600.00149 600.00149 600.00link do strony www
Wpływ delecji i nadekspresji CD73 na rozwój dysfunkcji zastawki aortalnej oraz mechanizmy tej patologii.Katedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 900.00149 900.00149 900.00link do strony www
Poszukiwanie mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany stężenia cholesterolu w mitochondriach w następstwie wysiłku fizycznego- rola kaweoliny-1Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Wpływ nanocząstek ditlenku tytanu oraz tlenku cynku w ko-ekspozycji z promieniowaniem UV na powstawanie czerniaka złośliwego – badania in vitro i in vivoKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 400.00149 400.00149 400.00link do strony www
Udział utlenionych lipoprotein o niskiej gęstości (oxLDL) w patogenezie uszkodzenia funkcji filtru kłębuszkowego w przebiegu hipercholesterolemiiZakład Chemii KlinicznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o unikatowym podwójnym mechanizmie działaniaKatedra i Zakład Chemii OrganicznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM98 640.0098 640.0098 640.00link do strony www
Znaczenie FGFR2 w inicjacji transformacji nowotworowej epitelialnych komórek gruczołu piersiowego – analizy molekularne i kliniczneZakład Enzymologii MolekularnejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00link do strony www
Epidemiologia analityczna jako nowe podejście badawcze w ocenie wpływu czynników ryzyka na profile wybranych metabolitów w nowotworach pęcherza moczowego.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM96 000.0096 000.0096 000.00link do strony www
Wpływ subpopulacji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) na wydajność lipolizy lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL) mediowanej przez lipazę lipoproteinową (LPL)Zakład Chemii KlinicznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM120 000.00120 000.00120 000.00link do strony www
Poszukiwanie mutacji w genach COL4A3, COL4A4 i COL4A5 odpowiedzialnych za występowanie i przebieg kliniczny glomerulopatii w populacji polskich pacjentów z krwinkomoczem rodzinnym, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacjiKatedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i NadciśnieniaNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM180 000.00180 000.00180 000.00link do strony www
Nadekspresja kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku surowiczym jajnikaKatedra i Zakład PatomorfologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM120 000.00120 000.00120 000.00link do strony www
Badania obecności ksenobiotyków środowiskowych w płynie pęcherzykowym kobiet poddających się procedurze zapłodnienia pozaustrojowego – aspekty analityczne i toksykologiczneKatedra i Zakład ToksykologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM118 360.00118 360.00118 360.00link do strony www
Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilaktyce chorób przyzębia poprzez określenie ich cytotoksyczności, właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w modelach in vitro i in vivoKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM210 000.00210 000.00210 000.00link do strony www
Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo naczyniowegoKlinika Nadciśnienia Tętniczego i DiabetologiiNarodowe Centrum NaukiMAESTRO3 000 000.003 000 000.003 000 000.00link do strony www
Badanie możliwości hamowania przemian polimorficznych famotydynyKatedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA50 000.0050 000.0050 000.00link do strony www
Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany funkcjonalne w mózgu u osób starszychII Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 101.0049 101.0049 101.00link do strony www
Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do oceny skuteczności zabiegu udrożnienia tętnicy szyjnejZakład Fizjologii CzłowiekaNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 101.0049 101.0049 101.00link do strony www
Ocena wpływu wysiłku fizycznego na metabolizm mięśni uda z zastosowaniem spektroskopii fosforowej rezonansu magnetycznegoII Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 720.0049 720.0049 720.00link do strony www
Nowa metoda równoczesnego oznaczania atypowych neuroleptyków oraz karbamazepiny wraz z ich aktywnymi metabolitami w ślinie ludzkiej za pomocą UHPLC z detekcją DADKatedra i Zakład Chemii AnalitycznejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 731.0049 731.0049 731.00link do strony www
Ocena ekspresji wybranych mikroRNA w czasie immunoterapii alergenowej jadem osyKlinika AlergologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 500.0049 500.0049 500.00link do strony www
Zaburzenia metabolizmu żelaza wywołane tiolaktonem homocysteiny oraz glukozą w komórkach śródbłonka naczyniowego – rola insulinyZakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiMINIATURA50 000.0050 000.0050 000.00link do strony www
Wpływ oddziaływań białko – białko na stabilność enzymów w surowicy na przykładzie ludzkiej butyrylocholinoesterazyKatedra i Zakład Mikrobiologii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA50 000.0050 000.0050 000.00link do strony www
Wpływ wrażliwości chemoreceptorów obwodowych i oksygenacji nerek na aktywność układu współczulnego u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN)Klinika Nadciśnienia Tętniczego i DiabetologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 909.0049 909.0049 909.00link do strony www
“Ocena organizacji sieci mózgowych na podstawie tomografii rezonansu magnetycznego i uwarunkowań psychologicznych percepcji bólu przewlekłego u pacjentów z przewlekłym bólem w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”Klinika Neurologii DorosłychNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 500.0049 500.0049 500.00link do strony www
Identyfikacja oddziaływań substancji czynnej z lipidem i ocena zmian jej dystrybucji w liposferach pod wpływem procesu suszenia rozpyłowegoKatedra i Zakład Farmacji StosowanejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA36 663.0036 663.0036 663.00link do strony www
Badanie związku (nad)ekspresji EGFR z mikrośrodowiskiem guza w progresji raka gruczołu krokowegoZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 995.0049 995.0049 995.00link do strony www
Biogeneza mitochondriów i mitofagia jako potencjalny cel antynowotworowego działania 2-metoksyestradiolu.Katedra i Zakład Chemii MedycznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus300 000.00300 000.00300 000.00link do strony www
Aktywność fosfataz PTP1B i SHP2 oraz molekularne mechanizmy stresu oksydacyjnego w komórkach raka piersi MCF-7Katedra i Zakład Chemii MedycznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus300 000.00300 000.00300 000.00link do strony www
Badanie mechanizmów oporności na terapię hipotensyjną z wykorzystaniem niecelowanej i celowanej analizy metabolomicznejZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus300 000.00300 000.00300 000.00link do strony www
Wpływ karboksymetylolizyny na stres nitrooksydacyjny w śródbłonku naczyniowymKatedra i Zakład BiochemiiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoDiamentowy grant220 000.00220 000.00220 000.00link do strony www
Characterization of Alternative Predisposition Loci for Schwannomatosis in SMAROB1/LTZR1 – Negative CasesKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejDepartment of Defencenie dot.1 131 072.801 131 072.802 562 291.19link do strony www
Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznejCentrum Symulacji MedycznejMinisterstwo ZdrowiaPO WER20 653 039.2920 653 039.2920 653 039.29link do strony www
Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w SłupskuBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejUrząd MarszałkowskiRPO WP14 441 423.0612 275 209.6017 810 848.70link do strony www
Centrum Geriatrii w GdańskuBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejUrząd MarszałkowskiRPO WP11 949 529.2210 157 099.8411 949 529.22informacje o projekcie
Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15.Zastępca Kanclerza ds. technicznychNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPOIiŚ10 194 931.835 782 616.3010 194 931.83informacje o projekcie
Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER101 750.0098 696.00101 750.00informacje o projekcie
Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.Katedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER1 982 045.121 921 311.901 982 045.12informacje o projekcie
Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne.Zakład Zarządzania w PielęgniarstwieMinisterstwo ZdrowiaPO WER2 074 991.001 863 050.602 074 991.00link do strony www
Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków Zdrowie Publiczne i Zdrowie Środowiskowe Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoZakład Toksykologii ŚrodowiskaNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER483 165.00467 996.00483 165.00informacje o projekcie
Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w PolsceKlinika RehabilitacjiCentrum Projektów EuropejskichPO WER1 054 628.041 022 989.206 387 464.46link do strony www
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczymBiblioteka GłównaCentrum Projektów Polska CyfrowaPO PC4 329 656.064 329 656.0637 279 341.60informacje o projekcie
Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawcząZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER3 853 610.043 737 999.043 853 610.04link do strony www
Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłuZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER1 952 820.001 894 232.001 952 820.00link do strony www
Ministerstwo ZdrowiaPO WER5 236 414.705 079 309.7410 509 495.70
„Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127; Akronim Tregs”Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 110 104 000.0010 104 000.0012 000 000.00
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji (akronim REGENNOVA)Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 12 428 380.002 428 380.0017 769 556.00
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji (akronim REGENNOVA)Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 11 392 823.001 392 823.0017 769 556.00
“Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla- nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej (akronim –METENDOPHA)”Katedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 13 028 320.002 680 320.0024 834 510.00
Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca. Akronim: TELEREH-HFKlinika RehabilitacjiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 11 667 992.641 667 992.6417 152 081.55
„Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów” (akronim CELONKO)Zakład Enzymologii MolekularnejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 21 901 250.001 901 250.0054 717 125.00
Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF) – akronim NOMED-AFZakład Prewencji i DydaktykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 22 817 335.002 817 335.0015 656 685.00
„Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca” (Akronim: AMULET)Zakład Medycyny RodzinnejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 3995 397.50995 397.5013 057 516.25
“Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce akronim PersonALL”Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i OnkologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 3995 397.50995 397.5013 057 516.25
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, zaburzające funkcje telomerów TARGETTELOKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 31 453 250.001 453 250.0019 564 385.00
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, zaburzające funkcje telomerów TARGETTELOZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 31 416 250.001 416 250.0019 564 385.00
„Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej”Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii NaczyniowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPBS 1682 353.12682 353.123 933 674.00
MOLTEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowaniaKatedra i Klinika Chirurgii Klatki PiersiowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPBS 35 299 935.005 299 935.006 702 935.00
Ocena antygenowo specyficznych limfocytów regulatorowych u dzieci ze świeżo rozpoznana cukrzycą typu 1Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuLIDER VI1 199 125.001 199 125.001 199 125.00
Badanie poszczególnych stanów zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiemZakład Prewencji i DydaktykiMinisterstwo ZdrowiaNPZ12 115 000.0012 115 000.0012 115 000.00
Children’s Liver Tumour European Research Network — ChiLTERNKatedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieżyKomisja EuropejskaH2020158 375.00158 375.008 191 665.00
„Europejska Sieć Badań Naukowych nad Rakiem Wątroby u Dzieci”Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieżyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPremia na Horyzoncie140 133.00140 133.00140 133.00
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionegoZakład Immunobiologii i Mikrobiologii ŚrodowiskaWojewództwo PomorskieRPO WP 2014-2020159 975.00159 975.00159 975.00
„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”Zakład Medycznej Diagnostyki LaboratoryjnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoRozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą16 522 000.0016 522 000.0039 549 521.00
Inkubator InnowacyjnoŚci +Centrum Transferu TechnologiiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPO IR875 000.00700 000.003 750 000.00
Niewydolność serca jako czynnik obniżający zdolność do pracy w grupie pacjentów w wieku produkcyjnym. Dynamika zmian zdolności do pracy w zależności od zakresu i rodzaju terapii w rocznej obserwacji. Akronim CIOPI Katedra i Klinika KardiologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuProgram Wieloletni Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – IV etap433 582.00433 582.00433 582.00
EIT HealthCentrum Transferu TechnologiiKomisja EuropejskaEIT Health Hub158 494.20158 494.20158 494.20
Narzędzia mikroelektroforetyczne w bioanalityceKatedra i Zakład Chemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuV4-Korea545 022.20545 022.20545 022.20
ERN-PAEDCAN Partner: Paediatric Rare Tumours Network – European Registry – PARTNERKatedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i OnkologiiCHAFEAIII Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020348 460.34209 074.702 780 506.46informacje o projekcie
ERK-REG: the ERKNet Rare Kidney Disease RegistryKatedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i NadciśnieniaCHAFEAIII Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020297 672.96152 325.432 708 208.08
Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płucaKatedra i Klinika Chirurgii Klatki PiersiowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuERA-NET – TRANSCAN-21 094 242.501 094 242.507 305 755.52
Mutacje punktowe nabyte w ciągu życia człowieka w diagnostyce chorób człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka – “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer” – MABMiędzynarodowa Agenda Badawcza “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”Fundacja na rzecz Nauki PolskiejPO IR39 222 610.0039 222 610.0039 222 610.00
MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research DataKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejProgram Operacyjny Polska CyfrowaPO PC3.534.016,133.534.016,1326.728.876,09informacje o projekcie
Doktoraty WdrożenioweWydział FarmaceutycznyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoDoktorat Wdrożeniowy – II Edycja1.023.120,001.023.120,001.023.120,00
Better Treatments For Breathlessness In Palliative And End Of Life Care Klinika PneumonologiiKomisja EuropejskaHoryzont 2020 414.853,00 414.853,00 16.113.889informacje o projekcie
European Joint Programme on Rare Diseases Centrum Chorób RzadkichKomisja EuropejskaHoryzont 2020 266.172,00 186.320,55 408.844.453,75
Project on Exercise for Fatigue Eradication in Advanced Breast cancer to improve quality of life Katedra i Klinika Onkologii i RadioterapiiKomisja EuropejskaHoryzont 2020 1.108.612,50 1.108.612,50 17.283.655,63informacje o projekcie

Jak dojechać?

Zobacz kampus