Wyszukaj projekt

Rozwiń

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym realizowanych jest ponad 150 projektów o charakterze naukowo-badawczym, dydaktycznym lub inwestycyjnym, finansowanych ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości prawie 200 milionów złotych. Poniżej znajduje się na bieżąco aktualizowana baza projektów realizowanych, która umożliwia wyszukiwanie projektów we wszystkich kategoriach zawartych w kolumnach tabeli. Np. chcąc wyświetlić wszystkie projekty w ramach konkursów OPUS należy wpisać nazwę konkursu do wyszukiwarki, a chcąc wyświetlić projekty realizowane w Zakładzie Radiologii należy podać jego nazwę itd.

Tytuł⇅ Jednostka realizująca projekt⇅ Źródło finansowania /nazwa instytucji finansującej⇅ Program⇵ Wartość projektu po stronie GUMed (zł)⇵ Kwota dofinansow. (zł)⇵ Łączna wartość projektu (zł)Dodatkowe 
informacje
Znaczenie mitochondrialnego DNA i wybranych czynników epigenetycznych na przebieg kliniczny choroby HuntingtonaKatedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS681 500.00681 500.00681 500.00
Badania nad przebiegiem dysocjacji peptydów w środowiskach niewodnych oraz opracowanie metody wymiany przeciwjonów w peptydachKatedra i Zakład Chemii NieorganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS495 700.00495 700.00495 700.00
Analiza funkcji potencjalnego onkogenu YAP1 w materiale klinicznym oraz liniach komórkowych raka nerkiKatedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS201 760.00201 760.00201 760.00
Ultrasonograficzne środki kontrastujące drugiej generacji jako dodatkowy element diagnostyczny, monitorujący odpowiedź na leczenie bądź obserwowane skutki uboczne terapii u dzieci ze schorzeniami onkologicznymi.Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS156 007.00156 007.00156 007.00
Aktywność proangiogenna surowicy pacjentów w wybranych jednostkach chorobowychKatedra i Zakład Medycyny RodzinnejNarodowe Centrum NaukiOPUS614 100.00614 100.00614 100.00
2-metoksyestradiol jako fizjologiczny induktor neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS) w modelu apoptozy komórek kostniakomięsakaKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS843 800.00843 800.00843 800.00
Ocena wpływu ekspresji Egfl7 na diapedezę komórek immunokompetentnych w tkance surowiczego raka jajnikaKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS713 820.00713 820.00713 820.00
Otrzymywanie i ocena fizykochemiczna mezoporowatych matryc tlenkowych jako nośników w modelu implantu do kości o celowanym – kontrolowanym uwalnianiu chlorowodorku doksorubicyny i metronidazoluKatedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS604 710.00604 710.00604 710.00
Poszukiwanie defektów monogenowych w patogenezie hipercholesterolemii u dzieci i młodzieży.Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i EndokrynologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS1 045 720.001 045 720.001 045 720.00
Nowe poliazotowe pochodne 2-merkaptobenzenosulfonamidu o właściwościach przeciwnowotworowych – synteza, ocena aktywności oraz projektowanie wspomagane technikami chemometrycznymi i metodami QSARKatedra i Zakład Chemii OrganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS600 740.00600 740.00600 740.00
Trening pływacki a długość życia, metabolizm oksydacyjny i wolnorodnikowy u mysz ze stwardnienim zanikowym bocznym (ALS)Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS1 046 100.001 046 100.001 046 100.00
Badanie zdolności penetracji i przenikania niskocząsteczkowych polisiloksanów (silikonów) przez skórę ludzką.Katedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS374 350.00374 350.00374 350.00
Rola zaburzeń profilu kwasów tłuszczowych w przewlekłej chorobie nerekKatedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób WewnętrznychNarodowe Centrum NaukiOPUS1 134 618.001 134 618.001 134 618.00
Zaburzenie szlak sygnałowy IGF/insulina w mięśniach transgenicznych zwierząt nosicieli genu SOD1 G93A, a metabolizm żelaza.Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS594 900.00594 900.00 594 900.00
Znaczenie niezgodności epletów HLA matka-płód w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą.Klinika PołożnictwaNarodowe Centrum NaukiOPUS837 850.00837 850.00837 850.00
Analiza genetycznego mozaicyzmu w zespole Cornelii de LangeKatedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS614 540.00614 540.00614 540.00
Znaczenie szlaku sygnalizacyjnego SHH w patogenezie i progresji guzów germinalnych wieku rozwojowego.Zakład Patologii i NeuropatologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS712 180.00712 180.00712 180.00
Ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń środowiska (endocrine disruptors) na częstość występowania i obraz kliniczny zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS).Zakład Endokrynologii Klinicznej i DoświadczalnejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 308 064.001 308 064.001 308 064.00
Mechanizm reakcji transferu metylu katalizowany przez metylotransferazy zawierające pochodne witaminy B12Katedra i Zakład BromatologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS412 600.00412 600.00412 600.00
Badania udziału miR-200b, miR-429 i miR-200c w regulacji angiogenezy, wywołanej przez hipoksję.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 036 440.001 036 440.001 036 440.00
Zaburzenie szlak sygnałowy IGF/insulina w mięśniach transgenicznych zwierząt nosicieli genu SOD1 G93A, a metabolizm żelaza.Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS711 000.00711 000.001 039 000.00
Proces dojrzewania organizmu, farmakogenetyka oraz metabolomika jako czynniki determinujące profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny alfa-agonistów w populacji pacjentów oddziału intensywnej terapii dziecięcejZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiOPUS310 800.00310 800.00688 800.00
Ocena aktywności wybranych mutacji genu LDLR oraz identyfikacja nowych mutacji genu APOB, STAP1 oraz LDLRAP1 u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.Katedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS873 400.00873 400.00873 400.00
Identyfikacja i ocena funkcjonalna mutacji-kandydatów powiązanych z destabilizacją genomu w nienowotworowej tkance nabłonka wydzielniczego gruczołu sutkowego od pacjentek z rakiem piersi.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 563 380.001 563 380.001 563 380.00
Biodostępność NO w ludzkim śródbłonku regulowana poprzez mikroRNA.Zakład Medycznej Diagnostyki LaboratoryjnejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 198 584.001 198 584.001 198 584.00
Ocena przydatności oznaczania w smółce biologicznych markerów spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej ekspozycji na alkohol.Katedra i Zakład Medycyny SądowejNarodowe Centrum NaukiOPUS678 780.00678 780.00961 180.00
Zaangażowanie receptorów nukleotydowych P2 w patogenezie zaburzeń przepuszczalności bariery filtracyjnej w doświadczanie wywołanej cukrzycy typu 1Zakład Chemii KlinicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS788 340.00788 340.00788 340.00
Badania nad wykorzystaniem nowych analogów endogennych peptydów w terapii infekcji skórnych o etiologii gronkowcowejKatedra i Zakład Chemii NieorganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS672 690.00672 690.00672 690.00
Modelowanie ilościowych zależności stabilność metaboliczna-struktura chemiczna narzędziem usprawniającym opracowanie potencjalnych kandydatów na nowe leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe.Katedra i Zakład Chemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS872 560.00872 560.00872 560.00
Adaptacje metabolizmu energetycznego miocytów serca w miażdżycy – znaczenie w patologii i strategiach terapeutycznychKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiOPUS997 250.00997 250.00997 250.00
“Analiza kliniczno-patologiczna raków piersi wykazujących ekspresję jednego receptora hormonalnego z uwzględnieniem ilościowej oceny ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz profilu ekspresji mikroRNA.”Katedra i Klinika Onkologii i RadioterapiiNarodowe Centrum NaukiOPUS661 860.00661 860.00661 860.00
“Alternatywne szlaki sygnalizacyjne aktywowane przez witaminę D”Katedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS1 700 400.001 700 400.001 700 400.00
“Charakterystyka genetyczna populacji kaszubskiej: określenie pochodzenia częstych mutacji patogennych i ocena odrębności profilu neutralnej zmienności genetycznej”Katedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiOPUS954 820.00954 820.00954 820.00
“Nowe 2,4-dipodstawione pochodne pirydyny – synteza, aktywność przeciwprątkowa in vitro, model farmakoforowy, cele molekularne oraz mechanizm działania wobec szczepów Mycobacterium tuberculosis”Katedra i Zakład Chemii OrganicznejNarodowe Centrum NaukiOPUS481 600.00481 600.001 146 440.00
Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi – znaczenie prognostyczneZakład Enzymologii MolekularnejNarodowe Centrum NaukiOPUS1 499 200.001 499 200.001 499 200.00
Rola CD73 (ekto-5’-nukleotydazay) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznegoZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiOPUS1 286 240.001 286 240.001 286 240.00
Badanie potencjału rozrodczego komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteomicznej płynu pęcherzykowego i hodowlanegoZakład Pielęgniarstwa Położniczo-GinekologicznegoNarodowe Centrum NaukiOPUS1 480 400.001 480 400.001 480 400.00
Mechanika przedniej ściany jamy brzusznej w procesie optymalizacji leczenia przepuklinZakład Medycyny PaliatywnejNarodowe Centrum NaukiOPUS101 080.00101 080.001 166 680.00
Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płucaII Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiOPUS631 800.00631 800.002 158 200.00
Mechanizm działania receptora GerA w przetrwalnikach B. subtilisZakład Bakteriologii MolekularnejNarodowe Centrum NaukiHARMONIA828 620.00828 620.00828 620.00
Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza.Zakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiHARMONIA1 291 200.001 291 200.001 291 200.00
Rewersja niewydolności serca podczas mechanicznego wspomagania funkcji lewej komory – rola nukleotydów i przemian energetycznych w komórkach sercaKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiHARMONIA1 400 100.001 400 100.001 400 100.00
Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów chorobyZakład Propedeutyki OnkologiiNarodowe Centrum NaukiHARMONIA189 598.00189 598.001 497 441.00
Działanie przeciwzakrzepowe i przeciwdrobnoustrojowe funkcjonalizowanych nanocząstek srebra w badaniach in vitro, ex vivo i na modelu zwierzęcymKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiHARMONIA742 560.00742 560.00742 560.00
Zakaźna neoplazja? Rola horyzontalnego transferu komórek nowotworowych w etiologii neoplazji u małży z Zatoki GdańskiejKatedra i Zakład Biochemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiHARMONIA183 400.00183 400.00982 800.00
Profil ekspresji genów w hodowlach ludzkich komórek progenitorowych naskórka i jego wpływ na powodzenie terapii ran u ludzi.Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA402 780.00402 780.00402 780.00
Zmiany epigenetyczne w toczniu rumieniowatym trzewnym – znaczenie metylacji DNAZakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA484 062.00484 062.00484 062.00
Analiza udziału dwóch izoform białka TNFSF15 (VEGI i TL1A) w patomechanizmach raka jelita grubego.Katedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA362 350.00362 350.00362 350.00
Analiza metabolomiczna w raku gruczołu krokowego z zastosowaniem technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz zaawansowanych obliczeń bioinformatycznychZakład FarmakodynamikiNarodowe Centrum NaukiSONATA453 820.00453 820.00453 820.00
Procesy dyfuzji normalnej i anomalnej uwzględniające fluktuacje parametrówZakład Informatyki Radiologicznej i StatystykiNarodowe Centrum NaukiSONATA57 640.0057 640.0057 640.00
Ocena porównawcza stopnia barierowości skórek owoców i warzyw dla współcześnie stosowanych pestycydów – przewidywanie narażenia na spożycieZakład Toksykologii ŚrodowiskaNarodowe Centrum NaukiSONATA749 080.00749 080.00749 080.00
Nowa metoda izolacja i wzbogacania nanostruktur komórkowych przy użyciu elektroforezy kapilarnejKatedra i Zakład ToksykologiiNarodowe Centrum NaukiSONATA541 100.00541 100.00541 100.00
Wpływ hormonów, wskaźników biochemicznych i epidemiologicznych oraz zmian w profilach lipidomicznych na proces powstawania nowotworu prostaty.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiSONATA675 400.00675 400.00675 400.00
Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym – molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersiZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA945 749.00945 749.00945 749.00
Badanie barierowości skóry ludzkiej względem wybranych związków endokrynnie czynnych (EDCs) w obecności surfaktantów.Zakład Toksykologii ŚrodowiskaNarodowe Centrum Nauki SONATA424 410.00424 410.00424 410.00
Interakcje pomiędzy limfocytami T regulatorowymi a mezenchymalnymi komórkami macierzystymi pochodzenia allogenicznegoKatedra i Zakład Medycyny RodzinnejNarodowe Centrum NaukiSONATA455 000.00455 000.00455 000.00
“Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego”Zakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA1 540 120.001 540 120.001 540 120.00
Badania profili metabolicznych w moczu w raku pęcherza moczowegoZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 498 900.001 498 900.001 498 900.00
Znaczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotworowychZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 945 000.001 945 000.001 945 000.00
Optymalizacja warunków rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem nieliniowego modelowania efektów mieszanych i technik bayesowskichZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS988 000.00988 000.00988 000.00
Molekularne mechanizmy przebiegu szlaku czynników indukowanych hipoksją (HIF) w ludzkim śródbłonku.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 676 901.001 676 901.001 676 901.00
Zmiany metabolizmu lipidów w raku jelita grubego – określenie ich roli w rozwoju nowotworu i ocena antyproliferacyjnych właściwości inhibitorów metabolizmu lipidówKatedra i Zakład Biochemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 596 856.001 596 856.001 596 856.00
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi – badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznymZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiSONATA BIS1 552 070.001 552 070.001 552 070.00
The function of EBI2 receptor in human oligodendrocytes and its role in the cuprizone model for demyelination.Zakład Medycyny LaboratoryjnejNarodowe Centrum NaukiPOLONEZ944 754.00944 754.00944 754.00
Badanie heterogenności receptorów alfa-2- adrenergicznych i imidazolinowych z zastosowaniem nowoczesnych metod farmakologicznych i biochemicznych.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM99 994.0099 994.0099 994.00
Oznaczanie fizykochemicznych i biochemicznych właściwości naturalnych alkaloidów pirydynowych i piperydynowych oraz ich prostych pochodnych, istotnych dla działania przeciwko chorobie AlzheimeraZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 950.00149 950.00149 950.00
Wpływ akumulacji polimorfizmów genetycznych związanych ze stresem oksydacyjnym na rozległość zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych oraz na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów poddanych koronarografii.I Katedra i Klinika KardiologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Badanie profili metabolicznych tokoferoli i tokotrienoli jako potencjalnych biomarkerów ryzyka raka piersiZakład FarmakodynamikiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM141 800.00141 800.00141 800.00
Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjujących.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM99 680.0099 680.0099 680.00
Ocena znaczenia profilu ekspresji mikroRNA w patogenezie i progresji tłuszczakomięsaków dobrze zróżnicowanych (WDLPS) i odróżnicowanych (DDLPS).Katedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 500.00149 500.00149 500.00
Mechanizmy i konsekwencje zmian aktywności ekto-deaminazy adenozyny w procesie miażdżycowymKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM148 700.00148 700.00148 700.00
Profile Metaboliczne, polimorfizm genetyczny NAT2, GSTM1, GSTP1, CYP1A1 i COMT oraz dane epidemiologiczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji zdrowych i chorych na nowotwory pęcherza moczowegoZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM91 620.0091 620.0091 620.00
Wyznaczenie farmakokinetyki sufentanylu po podaniu zewnątrzoponowym i dożylnym u dzieci i niemowląt z wykorzystaniem modelowania populacyjnego jako narzędzia do integracji informacji z badań klinicznychZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM146 600.00146 600.00146 600.00
Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi – analizy in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznymZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Badania biotechnologiczne nad akumulacją frakcji lotnej bogatej w aktywne związki terpenowe w kulturach in vitro Rhododendron tomentosum (Ledum palustre)Katedra i Zakład FarmakognozjiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM100 000.00100 000.00100 000.00
Wpływ sygnałów cytotoksycznych na aktywność N-acetylotransferazy asparaginianowej w neuronach cholinergicznychZakład Medycyny LaboratoryjnejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Ilościowe modelowanie parametrów inhibicji izoenzymów CYP dla nowo syntetyzowanych pochodnych arylopiperazyn.Katedra i Zakład Chemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 800.00149 800.00149 800.00
Wpływ hipoksji cyklicznej na ekspresję mikroRNA w komórkach ludzkiego śródbłonkaKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM148 862.00148 862.00148 862.00
Wpływ zmian metabolizmu lipidów na funkcję mięśni szkieletowych, serca oraz proces neurodegeneracyjny w eksperymentalnym modelu pląsawicy HuntingtonaKatedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM145 200.00145 200.00145 200.00
Wpływ preferencji muzycznych na zjawisko muzycznej analgezjiZakład Badań nad Jakością ŻyciaNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM99 340.0099 340.0099 340.00
Rola VDR oraz jego koaktywatory (DRIP i SRC) w regulacji ekspresji skórnego analogu osi HPA w keratynocytachKatedra i Zakład HistologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Profile metaboliczne, dane epidemiologiczne i zaawansowane metody bioinformatyczne w holistycznym podejściu do klasyfikacji osób zdrowych i chorych na jasnokomórkowego raka nerki o różnym stopniu zaawansowaniaZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM148 500.00148 500.00148 500.00
Miękkie folie żelatynowe nierozpuszczalne w środowisku żołądka – otrzymywanie, badania strukturalne i określenie rodzaju interakcji pomiędzy składnikamiKatedra i Zakład Farmacji StosowanejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 600.00149 600.00149 600.00
Wpływ delecji i nadekspresji CD73 na rozwój dysfunkcji zastawki aortalnej oraz mechanizmy tej patologii.Katedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 900.00149 900.00149 900.00
Poszukiwanie mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany stężenia cholesterolu w mitochondriach w następstwie wysiłku fizycznego- rola kaweoliny-1Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Wpływ nanocząstek ditlenku tytanu oraz tlenku cynku w ko-ekspozycji z promieniowaniem UV na powstawanie czerniaka złośliwego – badania in vitro i in vivoKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM149 400.00149 400.00149 400.00
Udział utlenionych lipoprotein o niskiej gęstości (oxLDL) w patogenezie uszkodzenia funkcji filtru kłębuszkowego w przebiegu hipercholesterolemiiZakład Chemii KlinicznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych o unikatowym podwójnym mechanizmie działaniaKatedra i Zakład Chemii OrganicznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM98 640.0098 640.0098 640.00
Znaczenie FGFR2 w inicjacji transformacji nowotworowej epitelialnych komórek gruczołu piersiowego – analizy molekularne i kliniczneZakład Enzymologii MolekularnejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM150 000.00150 000.00150 000.00
Epidemiologia analityczna jako nowe podejście badawcze w ocenie wpływu czynników ryzyka na profile wybranych metabolitów w nowotworach pęcherza moczowego.Zakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM96 000.0096 000.0096 000.00
Wpływ subpopulacji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) na wydajność lipolizy lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL) mediowanej przez lipazę lipoproteinową (LPL)Zakład Chemii KlinicznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM120 000.00120 000.00120 000.00
Poszukiwanie mutacji w genach COL4A3, COL4A4 i COL4A5 odpowiedzialnych za występowanie i przebieg kliniczny glomerulopatii w populacji polskich pacjentów z krwinkomoczem rodzinnym, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacjiKatedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i NadciśnieniaNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM180 000.00180 000.00180 000.00
Nadekspresja kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku surowiczym jajnikaKatedra i Zakład PatomorfologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM120 000.00120 000.00120 000.00
Badania obecności ksenobiotyków środowiskowych w płynie pęcherzykowym kobiet poddających się procedurze zapłodnienia pozaustrojowego – aspekty analityczne i toksykologiczneKatedra i Zakład ToksykologiiNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM118 360.00118 360.00118 360.00
Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilaktyce chorób przyzębia poprzez określenie ich cytotoksyczności, właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w modelach in vitro i in vivoKatedra i Zakład Chemii MedycznejNarodowe Centrum NaukiPRELUDIUM210 000.00210 000.00210 000.00
Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnikaKatedra i Zakład Biologii i Genetyki MedycznejNarodowe Centrum NaukiMAESTRO3 000 000.003 000 000.003 000 000.00
Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo naczyniowegoKlinika Nadciśnienia Tętniczego i DiabetologiiNarodowe Centrum NaukiMAESTRO3 000 000.003 000 000.003 000 000.00
Badanie możliwości hamowania przemian polimorficznych famotydynyKatedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA50 000.0050 000.0050 000.00
Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany funkcjonalne w mózgu u osób starszychII Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 101.0049 101.0049 101.00
Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do oceny skuteczności zabiegu udrożnienia tętnicy szyjnejZakład Fizjologii CzłowiekaNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 101.0049 101.0049 101.00
Ocena wpływu wysiłku fizycznego na metabolizm mięśni uda z zastosowaniem spektroskopii fosforowej rezonansu magnetycznegoII Zakład RadiologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 720.0049 720.0049 720.00
Nowa metoda równoczesnego oznaczania atypowych neuroleptyków oraz karbamazepiny wraz z ich aktywnymi metabolitami w ślinie ludzkiej za pomocą UHPLC z detekcją DADKatedra i Zakład Chemii AnalitycznejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 731.0049 731.0049 731.00
Ocena ekspresji wybranych mikroRNA w czasie immunoterapii alergenowej jadem osyKlinika AlergologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 500.0049 500.0049 500.00
Zaburzenia metabolizmu żelaza wywołane tiolaktonem homocysteiny oraz glukozą w komórkach śródbłonka naczyniowego – rola insulinyZakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku FizycznegoNarodowe Centrum NaukiMINIATURA50 000.0050 000.0050 000.00
Wpływ oddziaływań białko – białko na stabilność enzymów w surowicy na przykładzie ludzkiej butyrylocholinoesterazyKatedra i Zakład Mikrobiologii FarmaceutycznejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA50 000.0050 000.0050 000.00
Wpływ wrażliwości chemoreceptorów obwodowych i oksygenacji nerek na aktywność układu współczulnego u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN)Klinika Nadciśnienia Tętniczego i DiabetologiiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 909.0049 909.0049 909.00
“Ocena organizacji sieci mózgowych na podstawie tomografii rezonansu magnetycznego i uwarunkowań psychologicznych percepcji bólu przewlekłego u pacjentów z przewlekłym bólem w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego”Klinika Neurologii DorosłychNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 500.0049 500.0049 500.00
Identyfikacja oddziaływań substancji czynnej z lipidem i ocena zmian jej dystrybucji w liposferach pod wpływem procesu suszenia rozpyłowegoKatedra i Zakład Farmacji StosowanejNarodowe Centrum NaukiMINIATURA36 663.0036 663.0036 663.00
Badanie związku (nad)ekspresji EGFR z mikrośrodowiskiem guza w progresji raka gruczołu krokowegoZakład Biologii KomórkiNarodowe Centrum NaukiMINIATURA49 995.0049 995.0049 995.00
Analiza wpływu ludzkich komórek dendrytycznych na właściwości biologiczne i molekularne pierwotnych linii raka jelita grubego człowieka w modelu mysimKatedra i Zakład HistologiiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum NaukiGrant Własny270 500.00270 500.00270 500.00
Biogeneza mitochondriów i mitofagia jako potencjalny cel antynowotworowego działania 2-metoksyestradiolu.Katedra i Zakład Chemii MedycznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus300 000.00300 000.00300 000.00
Aktywność fosfataz PTP1B i SHP2 oraz molekularne mechanizmy stresu oksydacyjnego w komórkach raka piersi MCF-7Katedra i Zakład Chemii MedycznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus300 000.00300 000.00300 000.00
Badanie mechanizmów oporności na terapię hipotensyjną z wykorzystaniem niecelowanej i celowanej analizy metabolomicznejZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus300 000.00300 000.00300 000.00
Amplifikacja genu i pozajądrowa forma receptora estrogenowego w raku piersi – znaczenie kliniczne i biologiczneZakład Biologii KomórkiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIuwentus Plus280 423.00280 423.00280 423.00
Wpływ karboksymetylolizyny na stres nitrooksydacyjny w śródbłonku naczyniowymKatedra i Zakład BiochemiiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoDiamentowy grant220 000.00220 000.00220 000.00
Characterization of Alternative Predisposition Loci for Schwannomatosis in SMAROB1/LTZR1 – Negative CasesKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejDepartment of Defencenie dot.1 131 072.801 131 072.802 562 291.19
Fizjologia, biologia komórki i biotechnologia jadalnych cyjanobakterii z rodzaju ArthrospiraKatedra i Zakład Mikrobiologii FarmaceutycznejUmowa PAN-FWOWymiana osobowa (zwrot kosztów)
Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznejCentrum Symulacji MedycznejMinisterstwo ZdrowiaPO WER20 653 039.2920 653 039.2920 653 039.29
Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w SłupskuBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejUrząd MarszałkowskiRPO WP14 441 423.0612 275 209.6017 810 848.70
Centrum Geriatrii w GdańskuBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejUrząd MarszałkowskiRPO WP11 949 529.2210 157 099.8411 949 529.22 WWW projektu
Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15.Zastępca Kanclerza ds. technicznychNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPOIiŚ10 194 931.835 782 616.3010 194 931.83Informacje o projekcie
Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER101 750.0098 696.00101 750.00Opis projektu
Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.Katedra i Zakład Chemii FizycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER1 982 045.121 921 311.901 982 045.12
Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne.Zakład Zarządzania w PielęgniarstwieMinisterstwo ZdrowiaPO WER2 074 991.001 863 050.602 074 991.00
Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków Zdrowie Publiczne i Zdrowie Środowiskowe Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoZakład Toksykologii ŚrodowiskaNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER483 165.00467 996.00483 165.00Strona WWW projektu
Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w PolsceKlinika RehabilitacjiCentrum Projektów EuropejskichPO WER1 054 628.041 022 989.206 387 464.46
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczymBiblioteka GłównaCentrum Projektów Polska CyfrowaPO PC4 329 656.064 329 656.0637 279 341.60Strona WWW projektu
Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawcząZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER3 853 610.043 737 999.043 853 610.04
Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłuZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuPO WER1 952 820.001 894 232.001 952 820.00
Ministerstwo ZdrowiaPO WER5 236 414.705 079 309.7410 509 495.70
„Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127; Akronim Tregs”Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 110 104 000.0010 104 000.0012 000 000.00
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji (akronim REGENNOVA)Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 12 428 380.002 428 380.0017 769 556.00
Nowe technologie farmakologicznej stymulacji (akronim REGENNOVA)Katedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 11 392 823.001 392 823.0017 769 556.00
“Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla- nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej (akronim –METENDOPHA)”Katedra i Zakład BiochemiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 13 028 320.002 680 320.0024 834 510.00
Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca. Akronim: TELEREH-HFKlinika RehabilitacjiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 11 667 992.641 667 992.6417 152 081.55
„Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów” (akronim CELONKO)Zakład Enzymologii MolekularnejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 21 901 250.001 901 250.0054 717 125.00
Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF) – akronim NOMED-AFZakład Prewencji i DydaktykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 22 817 335.002 817 335.0015 656 685.00
„Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca” (Akronim: AMULET)Zakład Medycyny RodzinnejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 3995 397.50995 397.5013 057 516.25
“Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce akronim PersonALL”Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i OnkologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 3995 397.50995 397.5013 057 516.25
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, zaburzające funkcje telomerów TARGETTELOKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 31 453 250.001 453 250.0019 564 385.00
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, zaburzające funkcje telomerów TARGETTELOZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNarodowe Centrum Badań i RozwojuSTRATEGMED 31 416 250.001 416 250.0019 564 385.00
„Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej”Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii NaczyniowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPBS 1682 353.12682 353.123 933 674.00
MOLTEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowaniaKatedra i Klinika Chirurgii Klatki PiersiowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuPBS 35 299 935.005 299 935.006 702 935.00
Ocena antygenowo specyficznych limfocytów regulatorowych u dzieci ze świeżo rozpoznana cukrzycą typu 1Zakład Immunologii Klinicznej i TransplantologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuLIDER VI1 199 125.001 199 125.001 199 125.00
Badanie poszczególnych stanów zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiemZakład Prewencji i DydaktykiMinisterstwo ZdrowiaNPZ12 115 000.0012 115 000.0012 115 000.00
Children’s Liver Tumour European Research Network — ChiLTERNKatedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieżyKomisja EuropejskaH2020158 375.00158 375.008 191 665.00
„Europejska Sieć Badań Naukowych nad Rakiem Wątroby u Dzieci”Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieżyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPremia na Horyzoncie140 133.00140 133.00140 133.00
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionegoZakład Immunobiologii i Mikrobiologii ŚrodowiskaWojewództwo PomorskieRPO WP 2014-2020159 975.00159 975.00159 975.00
„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”Zakład Medycznej Diagnostyki LaboratoryjnejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoRozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą16 522 000.0016 522 000.0039 549 521.00
Inkubator InnowacyjnoŚci +Centrum Transferu TechnologiiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPO IR875 000.00700 000.003 750 000.00
Niewydolność serca jako czynnik obniżający zdolność do pracy w grupie pacjentów w wieku produkcyjnym. Dynamika zmian zdolności do pracy w zależności od zakresu i rodzaju terapii w rocznej obserwacji. Akronim CIOPI Katedra i Klinika KardiologiiNarodowe Centrum Badań i RozwojuProgram Wieloletni Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – IV etap433 582.00433 582.00433 582.00
EIT HealthCentrum Transferu TechnologiiKomisja EuropejskaEIT Health Hub158 494.20158 494.20158 494.20
Narzędzia mikroelektroforetyczne w bioanalityceKatedra i Zakład Chemii FarmaceutycznejNarodowe Centrum Badań i RozwojuV4-Korea545 022.20545 022.20545 022.20
Baltic Sea Region Network in Doctoral Traning in Nursing/Health SciencesKatedra PielęgniarstwaProgarm Interreg Region Morza BałtyckiegoProgarm Interreg Region Morza Bałtyckiego14 598.1512 408.43208 545.00WWW projektu
ERN-PAEDCAN Partner: Paediatric Rare Tumours Network – European Registry – PARTNERKatedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i OnkologiiCHAFEAIII Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020348 460.34209 074.702 780 506.46 WWW projektu
ERK-REG: the ERKNet Rare Kidney Disease RegistryKatedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i NadciśnieniaCHAFEAIII Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020297 672.96152 325.432 708 208.08
Wpływ funkcjonalizacji nanocząstek srebra na ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Nowa opcja terapeutyczne?Katedra i Zakład Chemii MedycznejCedrobWspieramy Rozwój24 600.0024 600.0024 600.00
Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płucaKatedra i Klinika Chirurgii Klatki PiersiowejNarodowe Centrum Badań i RozwojuERA-NET – TRANSCAN-21 094 242.501 094 242.507 305 755.52
Mutacje punktowe nabyte w ciągu życia człowieka w diagnostyce chorób człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka – “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer” – MABMiędzynarodowa Agenda Badawcza “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”Fundacja na rzecz Nauki PolskiejPO IR39 222 610.0039 222 610.0039 222 610.00
MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research DataKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejProgram Operacyjny Polska CyfrowaPO PC3.534.016,133.534.016,1326.728.876,09WWW projektu
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii badawczej Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoBiuro ProjektówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoStrategia Doskonalości – Uczelnia Badawcza699.900699.900699.900
Doktoraty WdrożenioweWydział FarmaceutycznyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoDoktorat Wdrożeniowy – II Edycja1.023.120,001.023.120,001.023.120,00
Better Treatments For Breathlessness In Palliative And End Of Life Care Klinika PneumonologiiKomisja EuropejskaHoryzont 2020 414.853,00 414.853,00 16.113.889Informacje o projekcie
European Joint Programme on Rare Diseases Centrum Chorób RzadkichKomisja EuropejskaHoryzont 2020 266.172,00 186.320,55 408.844.453,75
Project on Exercise for Fatigue Eradication in Advanced Breast cancer to improve quality of life Katedra i Klinika Onkologii i RadioterapiiKomisja EuropejskaHoryzont 2020 1.108.612,50 1.108.612,50 17.283.655,63Informacje o projekcie

Jak dojechać?

Zobacz kampus