Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

StartNasze projektyRozwój kompetencji kadry dy...
Rozwiń

POWER KADRY

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu dydaktyki akademickiej skierowanych do kadry naszej uczelni. W ramach projektu zaplanowano m.in.: szkolenia ukierunkowane na poprawę umiejętności prowadzenia zajęć w j. angielskim, szkolenia mające na celu rozwój innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych. Poprzez poprawę umiejętności korzystania z dedykowanych baz danych nastąpi również poprawa w zakresie umiejętności zarządzania informacją przez kadrę dydaktyczną. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój kompetencji kadry objętej działaniami projektu, natomiast w okresie późniejszym, dzięki stałemu upowszechnianiu dobrych wdrożonych praktyk, nastąpi poprawa jakości prowadzonej dydaktyce, nie tylko w ramach przedmiotów prowadzonych przez kadrę objętą projektem, ale w skali ogólnouczelnianej.

Wśród zaplanowanych form wsparcia znajdą się szkolenia m.in. z zakresu:
prowadzenia dydaktyki w języku angielskim,
problem-based learning,
peer-learning,
dydaktyki opartej na metodologii zarządzania projektem,
dydaktyki opartej na tutoringu,
posługiwania się programami statystycznymi,
wykorzystania zaawansowanych prezentacji multimedialnych w procesie dydaktycznym.

Docelowe efekty realizacji projektu będą zatem oddziaływać całościowo na jakość procesu dydaktyczny, dzięki czemu możliwe będzie podniesienie poziomu kształcenia studentów. Z uwagi na profil absolwentów uczelni, projekt przyczyni do poprawy poziomu opieki medycznej, co ma wymiar zarówno społeczny – zdrowsza populacja., jak i gospodarczy – lepiej wykwalifikowani specjaliści zasilą rosnący sektor usług med. i opiekuńczych.

Projekt ma charakter przekrojowy, gdyż uczestnikami są pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na trzech wydziałach prowadzonych na GUMed.

Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Źródło dofinansowania: POWER oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Harmonogram realizacji: 01.07.2017-30.06.2019

Budżet: 101 750,00 zł

Jak dojechać?

Zobacz kampus