Centrum Geriatrii

StartNasze projektyCentrum Geriatrii

Centrum Geriatrii

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych na Obszarze Metropolitalnym.
Na realizację celu głównego złożą się cele szczegółowe projektu, tożsame z zakresem zadań przewidzianych do realizacji:
1. Stworzenie warunków poprawy dostępności do wysokospecjalistycznej, w tym uniwersyteckiej opieki geriatrycznej
2. Wyrównywanie różnic w dostępie do świadczeń na Obszarze Metropolitalnym w ramach zdefiniowanych deficytów w usługach zdrowotnych, infrastrukturze i sprzęcie medycznym
3. Wsparcie regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie poprawy dostępności do opieki geriatrycznej, opieki długoterminowej i rehabilitacji.
Efekty realizacji przedsięwzięcia:
1. poprawa jakości infrastruktury zdrowotnej poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej oraz reorganizację istniejącej bazy szpitalnej
2. poprawa dostępności dla mieszkańców (w tym osób starszych) do specjalistycznych usług zdrowotnych
3. podniesienie kompetencji kadry medycznej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w szczególności dla osób starszych

Cel główny projektu, jak i cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez wdrożenie działań zmierzających do poprawy istniejącej bazy szpitalnej,- realizację trzech komplementarnych ze sobą zadań dotyczących przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych, doposażenia w sprzęt medyczny oraz realizacja działań o charakterze miękkim, zmierzające do opracowania modelu opieki koordynowanej oraz rozwoju kadr medycznych wyspecjalizowanych w opiece geriatrycznej. Efekty społeczne realizacji projektu w przewidzianym we wniosku wymiarze skutkować będą wzrostem poziomu opieki zdrowotnej w obszarze realizacji Projektu tj. w województwie pomorskim. Poprawę jakości obsługi medycznej odczują przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 65+, którzy zyskają dostęp to bardziej wszechstronnych i specjalistycznych usług zdrowotnych. Wymiar społeczny projektu dotyczy także rodzin i opiekunów osób starszych, których członkowie rodzin lub podopieczni dzięki sprawniej poprowadzonemu leczeniu lub rehabilitacji szybciej uzyskają samodzielność. Centrum Geriatrii jest tworzone w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przez dostosowanie infrastruktury do potrzeb kompleksowej ambulatoryjnej opieki geriatrycznej. Przygotowanie projektu i jego realizacja odbywa się we współpracy z organem założycielskim – Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. W toku realizacji projektu powstanie interdyscyplinarny ośrodek opieki geriatrycznej, który zapewni współpracę istniejących komórek organizacyjnych UCK dla potrzeb opieki nad chorym w wieku podeszłym. W szczególności będzie obejmował POZ wspierany przez lekarzy internistów posiadających jednocześnie specjalizację z geriatrii, dzienną i ambulatoryjną rehabilitację oraz Ambulatoryjną Opiekę Szpitalną w zakresie kardiologii i pneumonologii. Realizacja projektu i stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka opieki geriatrycznej stworzy także podstawy do jego rozwoju w zakresie usprawnienia współpracy również z innymi specjalistami. Projekt przyczyni się też do wdrożenia zasad opieki koordynowanej i zapewnienia współpracy pomiędzy różnym poziomami świadczeniodawców.


Tytuł projektu: „Centrum Geriatrii w Gdańsku”

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Działanie 07.01.01. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT

Harmonogram realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2023

Budżet: 26 221 142,02 zł (w tym dofinansowanie w kwocie: 24 428 712,61 zł)

Jak dojechać?

Zobacz kampus