Inicjowanie projektu

StartInicjowanie projektu
Rozwiń
Inicjowanie projektów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 12/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku każdy wniosek projektowy, planowany do złożenia w konkursie o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, podlega obowiązkowi zgłoszenia do właściwej jednostki organizacyjnej, celem rejestracji w systemach Uczelni


Proces2.jpg


Obowiązkowe zgłoszenie wnioskowania

Zgodnie z Instrukcją Inicjowania Projektów w GUMed zgłaszanie projektów przebiegać może w ramach dwóch wariantów:

  • WARIANT INFORMACYJNY dotyczy projektów, które przed złożeniem wniosku o finansowanie zewnętrzne, wymagają zawiadomienia Biura Projektów. Do zgłoszenia takiego projektu służy Informacyjna Karta Projektu, którą można wypełnić również online, przy użyciu formularza rejestracyjnego.
  • WARIANT ROZSZERZONY dotyczy projektów obsługiwanych przez Biuro Projektów, które wymagają wkładu własnego Uczelni, zakładają koszty niekwalifikowane, wymagają poniesienia dodatkowych kosztów przygotowania aplikacji projektowej lub związanych z trwałością i utrzymaniem rezultatów, przewidują działania komercjalizacyjne lub są objęte procedurą konkursu wewnętrznego. Do zgłoszenia takiego projektu służy Rozszerzona Karta Projektu. Karta ta uzupełniana jest we współpracy z opiekunem wniosku po stronie Biura Projektów.

Zgłoszenie odbywa się drogą formalną, a osoba zgłaszająca (zwana dalej; „Zgłaszającym”) zobowiązana jest wypełnić odpowiednią Kartę oraz uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego i kierowników jednostek zaangażowanych na złożenie projektu.Karty przesyłane są do Biura Projektów jedną z poniższych dróg:

1) w wersji edytowalnej drogą mailową na adres biuroprojektow@gumed.edu.pl,
2) w wersji papierowej pocztą wewnętrzną Uczelni do Biura Projektów.

Termin na przekazanie zgłoszenia powiązany jest z terminem składania wniosków w naborze zewnętrznym. Jeśli w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na stronach GUMed nie wskazano inaczej Informacyjną Kartę Projektu lub Rozszerzoną Kartę Projektu należy przekazać do Biura Projektów nie później niż w terminie:
  • 28 dni kalendarzowych przed zamknięciem naboru dla projektów wymagających zawarcia przed złożeniem wniosku umowy konsorcjum/umowy o współpracy;
  • 21 dni kalendarzowych przed zamknięciem naboru w pozostałych przypadkach.

Tylko projekty zgłoszone zgodnie z niniejszą Instrukcją mogą zostać złożone do naboru w konkursie o finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Informacyjna Karta Projektu służy zarejestrowaniu wniosku w rejestrach GUMed. Rozszerzona Karta Projektu wymagana jest dla pozyskania zgody Komitetu Sterującego ds. Projektów na złożenie wniosku do Instytucji Finansującej.

Do naborów ogłoszonych przed dniem 21 lutego 2022 stosuje się odpowiednio Zarządzenie nr 29/2018 Rektora GUMed z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. projektów oraz Zarządzenie nr 30/2018 Rektora GUMed z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inicjowania Projektów w GUMed.

Wszelkich informacji na temat procesu inicjowania udzielają pracownicy Biura Projektów (skontaktuj się).

Jak dojechać?

Zobacz kampus