Plan Równości Płci

StartPlan Równości Płci

Od początku 2022 roku Gdański Uniwersytet Medyczny posiada Plan Równości Płci, będący wymogiem kwalifikowalności instytucji do udziału w projektach finansowanych centralnie przez Komisję Europejską takich jak Horyzont Europa.

Plan działań równościowych to dokument publiczny, skierowany do wszystkich zainteresowanych pracowników. Wyznacza cele oraz obszary działania, obejmuje zbieranie danych i ich monitoring, a także zobowiązuje do przeprowadzenia szkoleń wpisujących się w strategię działania na rzecz równości wśród pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia posiada Kodeksy Etyki, działają senackie oraz rektorskie komisje zajmujące się problemem dyskryminacji czy równego traktowania. Głównym zadaniem w ramach działań na rzecz Planu Równości Płci było wyznaczenie celów wraz ze wskazaniem działań oraz wskaźników monitorujących osiągnięcia.

Aktualny plan dostępny jest na stronie : www.promocja.gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus