19 edycja konkursu NCN SONATA

StartAktualności 19 edycja konkursu NCN SONATA

19 edycja konkursu NCN SONATA

25.10.2023

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 19 edycję konkursu SONATA.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.

DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może być osoba:

- zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu,
- która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2016 – 31.12.2021).
Okres ten może być przedłużony w przypadku przebywania na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich,

UWAGA: kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

NA CO?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

FINANSOWANIE

Budżet całkowity konkursu wynosi 100 mln zł.
W konkursie SONATA nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:
• wynagrodzenia dla kierownika projektu oraz wykonawców;
• stypendia dla studentów i doktorantów;
• zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
• zakup materiałów i drobnego sprzętu;
• usługi obce;
• wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
• gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
• inne koszty niezbędne do realizacji projektu, zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych.

Na koszty pośrednie składają się:
• koszty pośrednie OpenAccess w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
• pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00.
W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2023 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN

DODATKOWE INFORMACJE

Materiały ze szkoleń organizowanych przez Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem:

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem naboru jest Paulina Półrolniczak z Działu Projektów Badawczych – e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl, tel. (58) 349-16-76

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką otwarta.nauka@gumed.edu.pl
WAŻNE: Przypominamy również, że na każdym etapie zarówno wnioskowania jak i realizacji projektu oraz upowszechniania jego wyników wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu finansowanego ze środków NCN zobowiązane są do stosowania wytycznych Centrum w zakresie Rzetelności badań naukowych. Niestosowanie się do powyższych zasad opatrzone jest wieloma dotkliwymi sankcjami dla osoby dopuszczającej się ich złamania jak i dla jednostki, w której projekt jest realizowany.

SZKOLENIE
Dnia 8 listopada br. odbyło się szkolenie online z przygotowania wniosku na konkurs SONATA 19.
Link do nagrania ze szkolenia.

Jak dojechać?

Zobacz kampus