Nabór w konkursie NCN SONATINA

StartAktualności Nabór w konkursie NCN SONATINA

Nabór w konkursie NCN SONATINA

8.01.2024

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 8 edycję konkursu SONATINA.

Celem Programu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r.

Zatrudnienie kierownika projektu nie może zostać zaplanowane w podmiocie, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Dodatkowo kierownik projektu w konkursie SONATINA nie może w trakcie zatrudnienia w ramach projektu:
  • pobierać innego wynagrodzenia przyznanego w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
  • pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
  • pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

NA CO?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

FINANSOWANIE

NCN finansuje 100% kosztów badań.
Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • obligatoryjnego zatrudnienia kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
  • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego ośrodku naukowym,
  • do konkursu SONATINA 8 mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF
Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 r. o godzinie 16:00.
W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2024 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN

DODATKOWE INFORMACJE

Materiały ze szkoleń organizowanych przez Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem:

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem naboru jest Paulina Półrolniczak z Działu Projektów Badawczych – e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl, tel. (58) 349-16-76

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką otwarta.nauka@gumed.edu.pl
WAŻNE: Przypominamy również, że na każdym etapie zarówno wnioskowania jak i realizacji projektu oraz upowszechniania jego wyników wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu finansowanego ze środków NCN zobowiązane są do stosowania wytycznych Centrum w zakresie Rzetelności badań naukowych. Niestosowanie się do powyższych zasad opatrzone jest wieloma dotkliwymi sankcjami dla osoby dopuszczającej się ich złamania jak i dla jednostki, w której projekt jest realizowany.

Jak dojechać?

Zobacz kampus