SONATA 18 - otwarty nabór

StartAktualności SONATA 18 - otwarty nabór

SONATA 18 - otwarty nabór

10.10.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 18 edycję konkursu SONATA.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.

DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może być osoba:

- zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu,
- która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020).
Okres ten może być przedłużony w przypadku przebywania na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich,

UWAGA: kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

NA CO?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

FINANSOWANIE

Budżet całkowity konkursu wynosi 120 mln zł.
W konkursie SONATA nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:
• wynagrodzenia dla kierownika projektu oraz wykonawców;
• stypendia dla studentów i doktorantów;
• zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
• zakup materiałów i drobnego sprzętu;
• usługi obce;
• wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
• gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
• inne koszty niezbędne do realizacji projektu, zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych.

Na koszty pośrednie składają się:
• koszty pośrednie OpenAccess w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
• pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2022 r. o godzinie 16:00.
W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2022 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN

DODATKOWE INFORMACJE

Materiały ze szkoleń organizowanych przez Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem:

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem naboru jest Paulina Półrolniczak z Działu Projektów Badawczych – e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl, tel. (58) 349-10-30

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką biblinf@gumed.edu.pl

SZKOLENIE
Szkolenie na temat konkursu NCN SONATA 18 – nagranie z prezentacji.

Jak dojechać?

Zobacz kampus