Pierwszy konkurs ABM w ramach KPO na projekty aplikacyjne

StartAktualności Pierwszy konkurs ABM w rama...

Pierwszy konkurs ABM w ramach KPO na projekty aplikacyjne

20.06.2024

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs dla jednostek naukowych na realizację badań o charakterze aplikacyjnym w obszarze biomedycznym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponentu D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycji D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Celem przeprowadzenia Konkursu jest wybór podmiotów, które zostaną objęte wsparciem ze środków KPO oraz wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego w polskich jednostkach naukowych prowadzących badania w obszarze biomedycznym. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu wpisujących się we wskazane działania szczegółowe Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031

Oczekiwany rezultat

Realizacja wspartych projektów ma doprowadzić do wzrostu liczby innowacyjnych projektów na nowe lub ulepszone rozwiązania/ technologie/ produkty/ metody/ z potencjałem przyszłego wykorzystania, które w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do podniesienia efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia.

Kwota przeznaczona na Konkurs

Łączny budżet konkursu to 450 mln zł.
Budżet pojedynczego projektu misi się zamykać w przedziale 2-15 mln zł.

Czas realizacji projektu

Okres realizacji projektu musi wynosić od 12 do 18 miesięcy i nie może przekroczyć dnia 31.03.2026 r.

Wnioskodawca

Wnioski w Konkursie mogą być składane jedynie przez Wnioskodawców jednopodmiotowych, tzn. Wnioskodawcą wyłącznym może być GUMed (nie są dopuszczone projekty składane przez konsorcja).

KONKURS WEWNĘTRZNY

Ze względu na narzucony przez ABM limit 5 wniosków na Uczelnię – nabór ten w GUMed objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego. Oznacza to, że wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku muszą pozyskać zgodę Komitetu Sterującego ds. Projektów. Odbywa się to poprzez złożenie do Biura Projektów na adres granty@gumed.edu.pl Rozszerzonej Karty Projektu .

Rozszerzoną Kartę Projektu należy złożyć do Biura Projektów do 8 lipca 2024 r.

Więcej informacji odnośnie procedury inicjowania projektów w GUMed znajdą Państwo na stronie Biura Projektów

Do formularza Rozszerzonej Karty Projektu koniecznie należy dołączyć wypełniony Kwestionariusz VAT – pozwoli to na oszacowanie, czy w projekcie wystąpią koszty niekwalifikowane.

Termin i sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego CST2021 (Numer naboru KPOD.07.07-IW.07-001/24).
Nabór wniosków w systemie trwa do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00:59

Kontakt
Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres mailowy: KPO-JN@abm.gov.pl

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie ABM

Wparcie Biura Projektów

Wszelkich informacji odnośnie naboru w GUMed oraz wsparcia przy przygotowaniu Rozszerzonej Karty Projektu i uzupełniania wniosku projektowego w systemie CST2021 udziela dr Paulina Półrolniczak (tel.:58-349-16-76).
Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt emailowy

Jak dojechać?

Zobacz kampus