OPUS 27 - nowy nabór wniosków

StartAktualności OPUS 27 - nowy nabór wniosków

OPUS 27 - nowy nabór wniosków

8.04.2024

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nową edycję konkursu na projekty badawcze OPUS 27

OPUS NCN

Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych.

Ważne w konkursie OPUS 27 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie badań partnera zagranicznego w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

Rejestruj wniosek

Dla kogo?

Kierownikiem projektu może być osoba:
  • zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu,
  • osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora) z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2014r.).

Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

Na jakie badania?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu

Co obejmuje finansowanie?

NCN finansuje 100% kosztów badań i niezbędnych zakupów do realizacji projektu. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • rozwoju zespołu badawczego projektu (w tym wynagrodzenia i stypendia),
  • zakupu aparatury naukowo-badawczej (obowiązuje limit kwotowy),
  • zakupu wszelkich materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 450 mln zł+.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN

Jakie obowiązują terminy?

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do opiekuna wniosku w Dziale Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2024 r.
Dla projektów składanych w ramach grupy podmiotów prosimy o indywidualne zgłaszanie potrzeby podpisania porozumienia z Partnerami projektu w terminie do 19 maja 2023r.
Termin składania wniosków w NCN upływa 17 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00.
Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wsparcie wnioskodawców

Opiekun wniosku z Działu Projektów Badawczych przydzielany jest po złożeniu formularza rejestracyjnego. Kontakt telefoniczny z pracownikami działu: (58) 349-16-76 lub (58) 349-10-30, kontakt mailowy pod adresem granty@gumed.edu.pl

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.

Wewnętrzne szkolenie dla wnioskodawców odbędzie się w terminie 15 maja (środa) o godzinie 13.00

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed otwarta.nauka@gumed.edu.pl

Dodatkowe materiały

Poniżej można znaleźć materiały szkoleniowe z wcześniejszych edycji konkursowych, który przygotowali pracownicy Działu Projektów Badawczych oraz Biblioteki. Zostały one umieszczone na kanale YouTube GUMed:

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 1 (120 KB) 2 (119 KB).

Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze. Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych.

Dodatkowe informacje

Uwaga: od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Wszyscy Kierownicy Projektów, planujący zaangażować do projektu doktorantów z Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed (włączanych do PSzD poza limitem przyjęć), zobowiązani są do zaplanowania maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego na okres 48 miesięcy.

WAŻNE: Przypominamy również, że na każdym etapie zarówno wnioskowania jak i realizacji projektu oraz upowszechniania jego wyników wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu finansowanego ze środków NCN zobowiązane są do stosowania wytycznych Centrum w zakresie Rzetelności badań naukowych. Niestosowanie się do powyższych zasad opatrzone jest wieloma dotkliwymi sankcjami dla osoby dopuszczającej się ich złamania jak i dla jednostki, w której projekt jest realizowany.

Jak dojechać?

Zobacz kampus