Konkurs NCN MINIATURA

StartAktualności Konkurs NCN MINIATURA

Konkurs NCN MINIATURA

6.02.2024

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ósmą edycję konkursu MINIATURA na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, który mógłby być złożony w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W ramach konkursu MINIATURA 8 można wnioskować o przyznanie środków na realizację:

- badań wstępnych lub pilotażowych,

- kwerendy,

- stażu,

- wyjazdu badawczego albo konsultacyjnego.

DLA KOGO

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

- uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. (okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na urlopach macierzyńskich i wychowawczych),
- w dniu złożenia wniosku jest zatrudniona w GUMed na podstawie umowy o pracę,
- posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę,
- nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
- nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN,
- nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

TEMATYKA

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

OKRES REALIZACJI

Czas trwania działania naukowego nie może przekroczyć 12 miesięcy.

KOSZTORYS

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

Środki finansowe można przeznaczyć na zakup odczynników, materiałów czy usług obcych niezbędnych do realizacji działania.

W ramach projektu NIE MOŻNA finansować:
- zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
- wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami GUMed,
- zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka),
- kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach,
- kosztów przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, wiele wniosków nie otrzymało finansowania ze względu na brak wystarczających środków w tym miesiącu. Dlatego, zwracamy uwagę na możliwość składania wniosków w pozostałych miesiącach trwania naboru

UWAGA!
Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura8

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną, online lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem naboru jest dr Paulina Półrolniczak z Działu Projektów Badawczych – e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl, tel. (58) 349-16-76

Prosimy o dodawanie Pauliny Półrolniczak jako redaktora pomocniczego wniosków w systemie OSF. Login w systemie OSF: polrolniczak

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką otwarta.nauka@gumed.edu.pl

WAŻNE: Przypominamy również, że na każdym etapie zarówno wnioskowania jak i realizacji projektu oraz upowszechniania jego wyników wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu finansowanego ze środków NCN zobowiązane są do stosowania wytycznych Centrum w zakresie Rzetelności badań naukowych. Niestosowanie się do powyższych zasad opatrzone jest wieloma dotkliwymi sankcjami dla osoby dopuszczającej się ich złamania jak i dla jednostki, w której projekt jest realizowany.

Jak dojechać?

Zobacz kampus