Nowa edycja konkursu OPUS

StartAktualności Nowa edycja konkursu OPUS

Nowa edycja konkursu OPUS

19.04.2023

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nową edycję konkursu na projekty badawcze OPUS 25

OPUS NCN

Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych.

Ważne w konkursie OPUS 25 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie badań partnera zagranicznego w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

Rejestruj wniosek

Dla kogo?

Kierownikiem projektu może być osoba:
  • zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu,
  • osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora) z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013r.).

Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

Na jakie badania?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu

Co obejmuje finansowanie?

NCN finansuje 100% kosztów badań i niezbędnych zakupów do realizacji projektu. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • rozwoju zespołu badawczego projektu (w tym wynagrodzenia i stypendia),
  • zakupu aparatury naukowo-badawczej (obowiązuje limit kwotowy),
  • zakupu wszelkich materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN

Jakie obowiązują terminy?

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do opiekuna wniosku w Dziale Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2023r.
Dla projektów składanych w ramach grupy podmiotów prosimy o indywidualne zgłaszanie potrzeby podpisania porozumienia z Partnerami projektu w terminie do 19 maja 2023r.
Termin składania wniosków w NCN upływa 15 czerwca 2023r. o godzinie 16:00.
Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wsparcie wnioskodawców

Opiekunem wniosków składanych w ramach OPUS 25 jest Karol Zakrzewski (karol.zakrzewski@gumed.edu.pl). Kontakt telefoniczny (58) 349-16-76.
Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed otwarta.nauka@gumed.edu.pl

Dodatkowe materiały

Poniżej można znaleźć materiały szkoleniowe z wcześniejszych edycji konkursowych, który przygotowali pracownicy Działu Projektów Badawczych oraz Biblioteki. Zostały one umieszczone na kanale YouTube GUMed:

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 1 (120 KB) 2 (119 KB).

Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze. Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych.

Dodatkowe informacje

Ważne: od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Wszyscy Kierownicy Projektów, planujący zaangażować do projektu doktorantów z Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed (włączanych do PSzD poza limitem przyjęć), zobowiązani są do zaplanowania maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego na okres 48 miesięcy.

Jak dojechać?

Zobacz kampus