Nauka dla Społeczeństwa II - otwarty nabór wniosków badawczych

StartAktualności Nauka dla Społeczeństwa II ...

Nauka dla Społeczeństwa II - otwarty nabór wniosków badawczych

14.04.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nową odsłonę programu na finansowanie projektów badawczych pn.

Nauka dla Społeczeństwa II

Przedmiotem programu jest wsparcie jednostek działających na rzecz upowszechniania nauki w:
 • budowaniu współpracy między tymi jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub
 • opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym, lub
 • tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.
Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:
1. Doskonałość naukowa – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
 • podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;
2. Nauka dla innowacyjności – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
 • poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką;
3. Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
 • badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
 • prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
 • badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych,
 • badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
 • prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą;
4. Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
 • monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa,
 • opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku,
 • prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami,
 • identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego,
 • badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
 • profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

WARUNKI UDZIAŁU

 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy;
 • wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa wynosi nie więcej niż 2 000 000 zł
 • koszty pośrednie projektu nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF
Po zainicjowaniu wniosku w systemie OSF Wnioskodawca może, jako redaktora pomocniczego wniosku, dodać opiekuna naboru z Biura Projektów. Login do wykorzystania w opcji “dodaj zarejestrowanego użytkownika OSF”: malgorzatasc.

Termin składania wniosków w MEiN upływa 12 maja 2023 r.

KONKURS WEWNĘTRZNY

Ze względu na narzucony przez MInisterstwo limit 3 wniosków na Uczelnię – nabór ten w GUMed objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego. Oznacza to, że wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku muszą pozyskać zgodę Komitetu Sterującego ds. Projektów. Odbywa się to poprzez złożenie do Biura Projektów Rozszerzonej Karty Projektu .

Rozszerzoną Kartę Projektu należy złożyć do Biura Projektów w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji odnośnie procedury inicjowania projektów w GUMed znajdą Państwo na stronie Biura Projektów

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki
Komunikat o ogłoszeniu Programu
Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosku projektowego
Prezentacja MEiN odnośnie nowego konkursu

WSPARCIE BIURA PROJEKTÓW

Wszelkich informacji odnośnie naboru w GUMed oraz wsparcia przy przygotowaniu Rozszerzonej Karty Projektu i uzupełniania wniosku projektowego w systemie ZSUN/OSF udziela Małgorzata Szydłowska-Czyżak (tel.:58-349-12-07).
Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt emailowy

Jak dojechać?

Zobacz kampus