Konkurs Wirtualne Instytuty Badawcze w obszarze biotechnologia medyczna ...

StartAktualności Konkurs Wirtualne Instytuty...

Konkurs Wirtualne Instytuty Badawcze w obszarze biotechnologia medyczna - onkologia

29.03.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT) ogłosił kolejny konkurs ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia

Łączna pula środków przeznaczona na finansowanie działalności naukowej Zespołów Badawczych w obszarze “biotechnologia medyczna – onkologia” wynosi 380 mln zł.

Celem projektu ma być opracowanie nowej technologii lub grupy technologii zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prac.

Za komercjalizację będzie odpowiedzialny Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT). Koszty komercjalizacji będą finansowane z Funduszu programu. Wszelkie prawa do całości wyników prac Zespołu Badawczego, w tym w szczególności stanowiących Własność Intelektualną, zostaną przeniesione na Skarb Państwa – Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, na zasadach określonych w Regulaminie zarządzania i komercjalizacji Własności Intelektualnej oraz Umowie o finansowanie.

TEMATYKA
Tematyka badawcza możliwa do finansowania ze środków programu obejmuje w szczególności problematykę:
• onkologii precyzyjnej, w tym nowych terapii immuno-onkologicznych;
• zapobiegania nawrotom chorób nowotworowych, przez poznanie ich mechanizmów i wypracowanie odpowiednich interwencji;
• diagnostyki: wytworzenia selektywnych, specyficznych i kosztowo-efektywnych markerów do wczesnej detekcji chorób nowotworowych;
• wyjaśnienia mechanizmów i procesów kluczowych dla rozwoju nowotworów;
• innych, istotnych terapeutycznie i społecznie tematów z obszaru biotechnologii medycznej – onkologii.

ZESPÓŁ BADAWCZY
Finansowanie w konkursie przeznaczone jest dla Zespołu Badawczego, w skład którego wchodzą:
1) Personel Kluczowy:
a) Lider (Kierownik Projektu),
b) Członkowie Personelu Kluczowego – co najmniej dwóch członków,
2) Personel Pomocniczy – w ilości osób dostosowanej do potrzeb zadania badawczego.
Członkowie Zespołu Badawczego w momencie rozpoczęcia prac muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zaangażowani do zadania badawczego na podstawie umowy cywilnoprawnej w podmiotach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minimalne zaangażowanie Lidera (Kierownika Projektu) musi wynosić 0,7 etatu, natomiast minimalne zaangażowanie Członków Personelu Kluczowego to 0,5 etatu.
Niedopuszczalne jest występowanie tych samych osób w różnych Zespołach Badawczych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
W konkursie nie określa się minimalnej i maksymalnej wysokości środków finansowych na finansowanie zadania badawczego, z tym, że wysokość wnioskowanych środków nie może przekroczyć 380 mln zł.
Poziom finansowania zadania badawczego danego Zespołu Badawczego ze środków Funduszu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje następujące kategorie wydatków:
• wynagrodzenia Członków Zespołu Badawczego,
• koszty aparatury naukowo-badawczej oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym m.in. amortyzacja sprzętu, najem, dzierżawa,
• koszty podwykonawstwa/usług obcych,
• inne koszty bezpośrednie, w tym między innymi zakup materiałów, drobnego sprzętu, delegacje, publikacje, ekspertyzy i analizy oraz koszty administracji i zarządzania bezpośrednio związane z projektem.

KOSZTY POŚREDNIE
Program przewiduje przyjęcie stawki ryczałtowej przeznaczonej na pokrycie kosztów pośrednich projektu, która stanowić będzie 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa/usług obcych, aparatury naukowo-badawczej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o finansowanie należy składać w sposób określony w paragrafie 9 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w terminie od 19 do 30 września 2022 r. do godz. 16:00.

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w konkursie wymaga rejestracji w Uczelni.
ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Dokumentacja dotycząca konkursu dostępna jest na stronie internetowej Podmiotu Zarządzającego:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM) wniosku projektowego. W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt mailowy z Opiekunem wnioskowania w Biurze Projektów GUMed: Pauliną Półrolniczak
Dział Projektów Badawczych, Rektorat, p. 307, tel.: (58) 349-16-76, e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus