Porozumienie/ Umowa konsorcjum

StartAktualności Porozumienie/ Umowa konsorcjum

Porozumienie/ Umowa konsorcjum

29.10.2020

Dla projektów, w których planuje się realizację zadań przez kilka podmiotów (np. uczelni lub instytutów), konieczne jest zawarcie porozumienia o współpracy/umowy konsorcjum. Umożliwi to złożenie wniosku jako grupa podmiotów.

W przypadku projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, porozumienie takie musi zostać zawarte przed złożeniem wniosku o finansowanie oraz załączone w systemie OSF.

Poniżej znajdą Państwo formularz, który pozowoli przygotować właściwe porozumienie przez Biuro Projektów, a także krótką instrukcję jakie kroki muszą zostać wykonane by porozumienie zostało zawarte z sukcesem oraz w wymaganym terminie.


Forumalarz danych koniecznych do zawarcia porozumienia o współpracy lub umowy konsorcjum (162 KB)


1. Po pobraniu pliku należy uzupełnić wymagane dane w formularzu i odesłać go na adres biuroprojektow@gumed.edu.pl. Kompletny formularz powinien zostać przesłany nie później niż 14 dni przed zakończeniem naboru w danym konkursie.

2. Po otrzymaniu formularza pracownik Biura Projektów zajmujący się danym konkursem przygotuje właściwą umowę i następnie przesyła ją do pozostałych stron w celu weryfikacji i akceptacji jej treści.

3. Po uzgodnieniu ostatecznej treści umowy każda ze stron musi podpisać podpisem elektronicznym elektroniczną wersję dokumentu (pdf.).

4. Podpisany przez wszystkie strony dokument otrzymuje Kierownik projektu w celu załączenia go w systemie OSF (lub robi to pracownik Biura Projektów będący redaktorem pomocniczym we wniosku).

5. W przypadku projektów, w których GUMed nie pełni roli Lidera treść porozumienia lub umowy jest proponowana przez Jednostkę będącą Liderem, ale wymaga ona każdorazowej weryfikacji oraz akceptacji GUMed przed jej podpisaniem. Jeżeli Lider wyrazi zgodę to istnieje możliwość wykorzystania wzoru dokumentu funkcjonującego w GUMed.

6. Prosimy pamiętać, że konsultacja treści umowy z większą liczbą stron wymaga więcej czasu na wypracowanie jej ostatecznej treści.


Wzór porozumienia dla projektów składanych przez 2 podmioty (124 KB)


Wzór porozumienia dla projektów składanych przez 3 lub więcej podmiotów (125 KB)

Jak dojechać?

Zobacz kampus