Nabór wniosków w konkursie OPUS 26 + LAP/Weave

StartAktualności Nabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie OPUS 26 + LAP/Weave

25.10.2023

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nową edycję konkursu na projekty badawcze OPUS 26 + LAP/Weave

Konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

OPUS NCN

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni. Po zarejestrowaniu wniosku przydzielony zostanie Państwu opiekun projektu, który udzieli pomocy przy przygotowaniu i złożeniu wniosku do NCN.

Rejestruj wniosek

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych / wniosek OPUS,
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych / wniosek OPUS,
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave) / wniosek OPUS,
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS,
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP,
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS LAP.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 26 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Dla kogo?

Kierownikiem projektu może być osoba:
 • zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu (wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych)
 • osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora) z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013r.).
 • w przypadku wniosków OPUS LAP, dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu: w projektach we współpracy dwustronnej – dwóch, a w trójstronnej – trzech, odpowiednio; kierownika polskiego zespołu badawczego i kierownika/-ów zagranicznych zespołów badawczych.

Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

Na jakie badania?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu

Co obejmuje finansowanie?

NCN finansuje 100% kosztów badań i niezbędnych zakupów do realizacji projektu. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
 • rozwoju zespołu badawczego projektu (w tym wynagrodzenia i stypendia),
 • zakupu aparatury naukowo-badawczej (obowiązuje limit kwotowy),
 • zakupu wszelkich materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia badań,
 • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN

Jakie obowiązują terminy?

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do opiekuna wniosku w Dziale Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2023r.
Dla projektów składanych w ramach grupy podmiotów prosimy o indywidualne zgłaszanie potrzeby podpisania porozumienia z Partnerami projektu w terminie do 30 listopada 2023r.
Termin składania wniosków w NCN upływa 15 grudnia 2023r. o godzinie 16:00.
Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji, partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami.

Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wsparcie wnioskodawców

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście.
Istnieje możliwość konsultacji online (Microsoft TEAMS).
W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed otwarta.nauka@gumed.edu.pl

Dodatkowe materiały

Poniżej można znaleźć materiały szkoleniowe z wcześniejszych edycji konkursowych, który przygotowali pracownicy Działu Projektów Badawczych oraz Biblioteki. Zostały one umieszczone na kanale YouTube GUMed:

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 1 (120 KB) 2 (119 KB).

Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze.

Dodatkowe informacje

Ważne: obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Wszyscy Kierownicy Projektów, planujący zaangażować do projektu doktorantów z Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed (włączanych do PSzD poza limitem przyjęć), zobowiązani są do zaplanowania maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego na okres 48 miesięcy.

WAŻNE: Przypominamy również, że na każdym etapie zarówno wnioskowania jak i realizacji projektu oraz upowszechniania jego wyników wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu finansowanego ze środków NCN zobowiązane są do stosowania wytycznych Centrum w zakresie Rzetelności badań naukowych. Niestosowanie się do powyższych zasad opatrzone jest wieloma dotkliwymi sankcjami dla osoby dopuszczającej się ich złamania jak i dla jednostki, w której projekt jest realizowany.

Jak dojechać?

Zobacz kampus