Projekt RADIOVAL

StartNasze projektyProjekt RADIOVAL

Projekt RADIOVAL: Międzynarodowa kliniczna walidacja narzędzi sztucznej inteligencji opartych na radiomice do planowania leczenia raka piersi” ang. International Clinical Validation of Radiomics Artificial Intelligence for Breast Cancer Treatment Planning.

LOGO RADIOVAL
LOGO RADIOVAL

Projekt RadioVal jest pierwszym wieloośrodkowym i wielodyscyplinarnym projektem mającym na celu przeprowadzenie walidacji klinicznej zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do przewidywania odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe raka piersi. Projekt obejmuje aż osiem znaczących ośrodków klinicznych, zlokalizowanych w różnych regionach świata: Europie (Polska, Szwecja, Hiszpania, Austria, Chorwacja), pograniczu Azji i Europy (Turcja), Afryce (Egipt) i Ameryce Południowej (Argentyna). Celem naukowym projektu jest wspieranie medycyny spersonalizowanej poprzez indywidualne podejście terapeutyczne do unikatowych potrzeb każdej pacjentki. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, mających na celu analizę obrazów z rezonansu magnetycznego, zespół badawczy projektu RadioVal dąży do identyfikacji predykcyjnych biomarkerów odpowiedzi na chemioterapię neoadjuwantową. Może to przyczynić się do zwiększenia skuteczność i bezpieczeństwa leczenia, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych skutków ubocznych. Radiomika reprezentuje innowacyjne podejście do analizy i interpretacji obrazów medycznych, które umożliwia odkrywanie informacji niedostępnych dla ludzkiego oka. Projekt wykorzystuje duże repozytoria obrazów medycznych związanych z leczeniem raka piersi, a także obrazy, narzędzia i wyniki pięciu projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską z sieci AI for Health Imaging (AI4HI). Pozwoli to na przestrzeganie wytycznych dotyczących tworzenia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji pod akronimem FUTURE-AI (Fair – sprawiedliwy, Universal – uniwersalny, Traceable – identyfikowalny, Usable – użyteczny, Robust – solidny, Explainable – wytłumaczalny). W projekcie naukowym RadioVal testy obejmą aspekty techniczne narzędzi, integralność algorytmów oraz ich użyteczność i akceptowalność w rzeczywistych warunkach klinicznych.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z głównych ośrodków opracowujących wymagania kliniczne i dostarczających dane szkoleniowe. To wieloośrodkowe badanie oceni skalowalność modeli radiomicznych i ich potencjalne zastosowanie na całym świecie. Opracowane zostaną systemy oceny technicznej i klinicznej z mechanizmem informacji zwrotnych dotyczących dalszego rozwoju i optymalizacji tego typu narzędzi predykcyjnych.

Wyniki projektu RadioVal przyczynią się do zwiększenia zaufania do podejmowania kluczowych decyzji klinicznych opartych na sztucznej inteligencji. Projekt ten jest istotnym krokiem w przyszłość medycyny, gdzie sztuczna inteligencja wspomaga i usprawnia procesy diagnostyczne oraz leczenie.Głównym badaczem w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i jednocześnie kierownikiem piątego pakietu roboczego projektu jest dr Maciej Bobowicz z II Zakładu Radiologii. Projekt realizowany jest we współpracy z Kliniką Onkologii i Radioterapii. Więcej informacji o zespole na stronie: https://radioval.eu/consortium/
Więcej informacji można uzyskać na stronach projektu https://radioval.eu/ oraz Komisji Europejskiej https://cordis.europa.eu/project/id/101057699.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem na temat projektu:

Przewidywany okres realizacji projektu: 1.09.2022-31.08.2026
Koordynator projektu: Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania
Konsorcjum: 16 partnerów z 13 krajów
Finansowanie: 5 838 576 EUR
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Horizon Europe Programme. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów). i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Programu Horizon Europe. Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności”

Jak dojechać?

Zobacz kampus