Projekt EUCAIM

StartNasze projektyProjekt EUCAIM

Projekt EUCAIM: „Europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka” (ang. European Federation for Cancer Images)”

EUCAIM Logo
EUCAIM Logo

Europejska inicjatywa na rzecz obrazowania raka jest kluczową częścią Europejskiego Planu Walki z Rakiem ( https//commission.europa.eu ) i jest powiązana z celami planu w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i wydajne obliczeniowo przetwarzanie danych medycznych. Ma na celu promowanie innowacji i wdrażania technologii cyfrowych w dziedzinie onkologii, dążąc do osiągnięcia bardziej precyzyjnego i skutecznego podejmowania decyzji klinicznych, diagnozy, terapii i spersonalizowanej medycyny dla pacjentów chorujących na nowotwory. Projekt EUCAIM jest skierowany do lekarzy, badaczy i innowatorów, zapewniając środki do budowy zweryfikowanych systemów wspierających diagnostykę, leczenie i medycynę spersonalizowaną. Projekt zdefiniuje ramy prawne do działań na skalę europejską, dostosowując się do specyfiki różnych krajów w zakresie zarządzania danymi obrazowymi i klinicznymi. EUCAIM wdroży założenia zgodne z ramami prawnymi, definiując wspólne modele danych, ontologie, standardy jakości i procedury anonimizacji uwzględniając zasady FAIR. Zapewni również kompleksowe narzędzie służące poprawie widoczności i wykrywalności dostępnych danych, gromadzenia metadanych, anotacji i przetwarzania rozproszonego, w tym federacyjnego uczenia, przy jednoczesnym dbaniu o prywatność danych. W ramach projektu powstanie Atlas Badań Obrazowych Nowotworów, umożliwiający rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Projekt będzie również współpracował z inicjatywą Europejskich Przestrzeni Danych Medycznych w kierunku tworzenia wysokiej jakości repozytoriów. Projekt EUCAIM to także współpraca wielu instytucji i dostawców danych, a także implementacja zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak algorytmy oparte na sztucznej inteligencji czy dostęp do europejskich sieci komputerowych o dużej mocy obliczeniowej, mających na celu umożliwienie kompleksowej analizy badań radiologicznych i danych klinicznych. Przy wykorzystaniu tej inicjatywy możliwe będzie osiągnięcie niespotykanych dotąd poziomów dokładności rozpoznań oraz planowanie spersonalizowanych terapii dla pacjentów chorujących na raka. Wielodyscyplinarny zespół Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wspiera projekt wiedzą i doświadczeniem w zakresie diagnostyki radiologicznej, obrazowania nowotworów, onkologii, sztucznej inteligencji i radiomiki. Zespół posiada bogate doświadczenie w definiowaniu zagadnień badawczych, opracowywaniu wymagań klinicznych i technicznych, modeli danych i ontologii, międzynarodowej wymianie danych oraz koordynacji działań międzynarodowych zespołów badawczych. Doświadczenie zdobyte w ramach projektów finansowanych przez UE: EuCanImage i RadioVal, a także w sieci AI4HI, pozwoli zespołowi wspierać różnorodne zadania w ramach WP 2, 3, 5 i 7. Wraz z Uniwersytetem Umea, zespół współprowadzi zadanie T7.2, które obejmuje zdefiniowanie zagadnień badawczych (ang. use cases), służących walidacji funkcjonalności platformy EUCAIM.

Zespół projektowy po stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi dr Maciej Bobowicz z II Zakładu Radiologii, kierowanego przez prof. Edytę Szurowską.
Więcej informacji można uzyskać na stronach projektu https://cancerimage.eu/ oraz Komisji Europejskiej https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/cancer-imaging.


Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym:Przewidywany okres realizacji projektu: 1.01.2023-31.12.2026
Koordynator projektu: Europejski Instytut Badań nad Obrazowaniem Biomedycznym (EIBIR), Austria.
Konsorcjum: 76 partnerów z 14 krajów
Finansowanie: 17 789 829,02 EUR
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Digital Europe Programme. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów). i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Programu Digital Europe. Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności”

Jak dojechać?

Zobacz kampus