Instrukcja postępowania ws. finansowania z projektu stypendium doktoranc...

Start Materiały pomocnicze na stronęInstrukcja postępowania ws....

Instrukcja postępowania ws. finansowania z projektu stypendium doktoranckiego.

Stypendia Pierwszej Szkoły Doktorskiej

Weryfikacja budżetu stypendium – dokonywana jest w porozumieniu z opiekunem projektu. W przypadku braku budżetu w projekcie na finansowanie pełnych 48 miesięcy stypendium w minimalnej wysokości (wraz z wymaganym zwiększeniem po ocenie śródokresowej), konieczne jest uzyskanie zgody Rektora na opłacenie pozostałego stypendium z subwencji. Zgoda powinna być pozyskana przed uruchomieniem rekrutacji do projektu.

Stawki minimalne stypendium doktoranckiego (stan na styczeń 2023):
- Przed oceną śródokresową: 37% stawki profesora, tj. 2.667,70 zł brutto (3.126,28 zł brutto brutto)
- Po ocenie śródokresowej: 57% stawki profesora, tj. 4.109,70 zł brutto (4.816,16 zł brutto brutto)

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% ww. kwot. Pozostałe zapisy Art.209. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. również stosuje się.

W przypadku dysponowania przez Kierownika projektu budżetem na stypendia w ramach projektu wyższym, niż minimalne wymagane w Szkole Doktorskiej stawki, Kierownik projektu podejmuje decyzję odnośnie wysokości stawek miesięcznych dla danego stypendysty.

Informacja o wysokości miesięcznego stypendium, a także termin jego wypłaty (tj. do 15. dnia każdego miesiąca), są każdorazowo umieszczane w umowie o wypłatę stypendium z projektu.

Rekrutacja stypendysty do projektu Ogłoszenie o naborze stypendysty, analogicznie do ogłoszeń dotyczących zaangażowania pozostałego personelu projektu, przygotowywane jest na podstawie obowiązującego na Uczelni wzoru, przez Kierownika projektu, we współpracy z opiekunem projektu. Ogłoszenie umieszczane jest na stronie internetowej GUMed oraz na innych, wymaganych np. przez instytucję finansującą, portalach internetowych. W przypadku, gdy wymogi instytucji finansującej przewidują dodatkowe procedury (np. specjalnie powoływaną komisję rekrutacyjną), przed ogłoszeniem naboru należy skontaktować się z opiekunem projektu, w celu uzyskania wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się w pozostałym zakresie analogicznie do innych rekrutacji projektowych. Procedura nadzorowana jest przez Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników.

Umowa ze stypendystą uzależniająca wypłatę stypendium od przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej.
Po wyłonieniu kandydata podczas wstępnej rekrutacji do projektu, Kierownik projektu przygotowuje protokół z naboru. Na jego podstawie, dla wyłonionego kandydata, opiekun projektu (z Biura Projektów) przygotowuje draft umowy stypendialnej.

Formularz, po uzupełnieniu podpisów ze strony stypendysty oraz Kierownika projektu, przekazywany jest do opiekuna projektu, w celu dalszego procedowania.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
Wszystkie informacje dot. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej poza limitem są zamieszczone na stronie Szkoły w tym uchwała rekrutacyjna (ze szczególnym uwzględnieniem par. 8) oraz wzory dokumentów do złożenia.

Instrukcja postępowania ws. finansowania z projektu pozostałych stypendiów.

Pozostałe stypendia (stypendia naukowe), niebędące pokryciem stypendium ustawowego, są traktowane jako stypendia dodatkowe w stosunku do innych wynagrodzeń doktoranta, w tym stypendium doktoranckiego.

Rekrutacja stypendysty do projektu

Ogłoszenie o naborze stypendysty, analogicznie do ogłoszeń dotyczących zaangażowania pozostałego personelu projektu, przygotowywane jest na podstawie obowiązującego na Uczelni wzoru, przez Kierownika projektu, we współpracy z opiekunem projektu. Ogłoszenie umieszczane jest na stronie internetowej GUMed oraz na innych, wymaganych np. przez instytucję finansującą, portalach internetowych. W przypadku, gdy wymogi instytucji finansującej przewidują dodatkowe procedury (np. specjalnie powoływaną komisję rekrutacyjną), przed ogłoszeniem naboru należy skontaktować się z opiekunem projektu, w celu uzyskania wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się w pozostałym zakresie analogicznie do innych rekrutacji projektowych. Procedura nadzorowana jest przez Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników.

Umowa ze stypendystą
Po wyłonieniu kandydata podczas rekrutacji do projektu, Kierownik projektu przygotowuje protokół z naboru. Na jego podstawie, dla wyłonionego kandydata, opiekun projektu (z Biura Projektów) przygotowuje draft umowy stypendialnej.

Formularz, po uzupełnieniu podpisów ze strony stypendysty oraz Kierownika projektu, przekazywany jest do opiekuna projektu, w celu dalszego procedowania.

Jak dojechać?

Zobacz kampus