Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na trans...

StartNasze projektyMiędzynarodowe Studia Dokto...
POWER_oflagowanie.png

Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłu

Realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.2 Studia doktoranckie

Okres realizacji: 2019-01-14 do: 2023-12-22

Całkowita wartość projektu: 1 952 820,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 645 836,70 PLN


Celem projektu jest realizacja wysokiej jakości międzynarodowych studiów III stopnia na Wydziale Farmaceutycznym i zapewnienie kompleksowego wsparcia 15 doktorantom przyjętym do projektu od kwietnia 2019 r. do grudnia 2023 r. poprzez:

  1. Intensyfikację prac badawczych doktorantów, umożliwienie wymiany doświadczeń z naukowcami z innych jednostek naukowych, wyjazdy na staże naukowe, szkolenia i konferencje naukowe.
  2. Zwiększenie efektywności podejmowanej nauki – udział w międzynarodowej szkole letniej.
  3. Zapewnienie doktorantom różnych form wsparcia finansowego, pozwalających na skupieniu się na realizacji pracy doktorskiej.

Jak dojechać?

Zobacz kampus