Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkow...

StartNasze projektyStudia Doktoranckie ukierun...

POWER_oflagowanie.png

Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą.

Realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.2 Studia doktoranckie

Okres realizacji: 2018-09-03 do: 2023-07-28

Całkowita wartość projektu: 3 853 610,04 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 247 822,54


Celem projektu jest realizacja wysokiej jakości studiów III stopnia na Wydziale Farmaceutycznym w formie „nakładki” programowej oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia 29 doktorantom (od II roku do IV roku bis, w trakcie przedłużenia o jeden rok), w okresie od 09.2018r. do końca 07.2023r poprzez:

  1. Zintensyfikowanie nauki i prac badawczych doktorantów, umożliwienie wymiany doświadczeń z naukowcami z innych jednostek naukowych, wyjazdy na staże naukowe, szkolenia i konferencje naukowe.
  2. Zwiększenie efektywności podejmowanej nauki – udział w interdyscyplinarnych, międzynarodowych warsztatach.
  3. Zapewnienie doktorantom różnych form wsparcia finansowego, pozwalających na skupieniu się na realizacji pracy doktorskiej.

Jak dojechać?

Zobacz kampus