Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narządzie kształce...

StartNasze projektyInterdyscyplinarny program ...
POWER_oflagowanie.png

Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narządzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.2 Studia doktoranckie

Okres realizacji: 2018-01-04 do: 2023-03-31

Całkowita wartość projektu: 1 982 045,12 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 670 467,63 PLN


Celem projektu jest realizacja wysokiej jakości programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i zapewnienie kompleksowego wsparcia 15 doktorantom w okresie od 04.2018r. do końca 03.2023r. poprzez:

  1. Zintensyfikowanie nauki i prac badawczych doktorantów, umożliwienie wymiany doświadczeń z naukowcami z innych jednostek naukowych, wyjazdy na staże naukowe, szkolenia i konferencje naukowe.

  2. Zwiększenie efektywności studiów doktoranckich poprzez wprowadzenie nowych dyscyplin naukowych do programu studiów, indywidualizacja studiów i stworzenie dobrych praktyk w tym zakresie, wprowadzenie nowych zajęć fakultatywnych.

  3. Zapewnienie doktorantom różnych form wsparcia finansowego, pozwalających na skupieniu się na realizacji pracy doktorskiej.

Jak dojechać?

Zobacz kampus