PROGRAM DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY NA KONTYNUOWANIE BADAŃ W POLSCE

StartAktualności PROGRAM DLA NAUKOWCÓW Z UKR...

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY NA KONTYNUOWANIE BADAŃ W POLSCE

30.03.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Łączny budżet programu to 6 mln zł.

DLA KOGO?
Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

  • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
  • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Uwaga: Obywatelstwo naukowca nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia do programu.

TEMATYKA KONKURSU

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy.

CO FINANSUJE PROGRAM?

W ramach projektu zaplanować należy wynagrodzenie badacza z Ukrainy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł (obejmuje pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot).
Poza wynagrodzeniem dla badacza z Ukrainy można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości nieprzekraczającej 30 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Nabór w programie rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu wstrzymania naboru przez dyrektora NCN, o czym wnioskodawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej NCN.

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Uczelnia składa wniosek do NCN wyłącznie w formie elektronicznej na wzorze wniosku udostępnionym przez NCN.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych.

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Do Działu Projektów Badawczych należy złożyć następujące WYDRUKI dokumentów podpisanych przez osoby zaangażowane w projekt: badacza i jego opiekuna w GUMed:
  • wniosek projektowy przygotowany na wzorze udostępnionym przez NCN;
  • CV badacza z Ukrainy;
  • Plan integracji naukowca ze środowiskiem naukowym GUMed i opis dotychczasowej współpracy, jeśli taka miała miejsce.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM) wniosku projektowego. W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt mailowy z Działem Projektów Badawczych.

Opiekunem naboru w GUMed jest Karol Zakrzewski (58-349-16-76, karol.zarzewski@gumd.edu.pl ).

Jak dojechać?

Zobacz kampus