Nabór wniosków na finansowanie grantów badawczych Fundacji NUTRICIA

StartAktualności Nabór wniosków na finansowa...

Nabór wniosków na finansowanie grantów badawczych Fundacji NUTRICIA

16.02.2022

Fundacja NUTRICIA ogłosiła nabór wniosków w konkursie grantowym na:

  • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
  • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
WARUNKI FINANSOWANIA
  • Konkurs grantowy przeprowadzany jest raz w roku.
  • Maksymalna kwota na grant badawczy to 250 000 zł brutto, a w przypadku grantu promotorskiego 100 000 zł brutto.
  • W celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych formularz Wniosku oraz inne dokumenty muszą być sporządzane w języku angielskim.
    Termin składania wniosków jest to 30 czerwca br. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o finansowanie projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy. Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Naukowej Fundacji kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o niefinansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.

    Wniosek powinien być sporządzony na formularzu dostępnym w zakładce „Dokumenty”. Tak przygotowany wniosek, z podpisami uprawnionych osób ze strony składającego wniosek i sporządzony w formie pliku w formacie PDF, należy przesłać na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się mailowo na adres Fundacji

Termin składania wniosków w 30 czerwca 2022 r..

Deklarację chęci składania wniosku prosimy zgłosić najpóźniej do 20 czerwca 2022r. na adres biuroprojektow@gumed.edu.pl.
Opiekunem naboru jest Małgorzata Szydłowska-Czyżak z Działu Projektów Badawczych.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Fundacji NUTRICIA

Jak dojechać?

Zobacz kampus