Konkurs PERŁY NAUKI Ministerstwa Edukacji i Nauki

StartAktualności Konkurs PERŁY NAUKI Ministe...

Konkurs PERŁY NAUKI Ministerstwa Edukacji i Nauki

26.01.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie pn. Perły Nauki. Jest to szansa dla wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na tworzenie warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

DLA KOGO?

Konkurs kierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, gdzie kierownikiem projektu może być:

 • absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu,

  lub

 • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył: trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów lub czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach

  lub

 • osoba, która prowadzi zaawansowane badania naukowe na wysokim poziomie i posiada co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe (lista znaczących osiągnięć naukowych dostępna pod tym linkiem.

CO FINANSUJE PROGRAM?

Ministerstwo Edukacji i Nauki finansuje 100% kosztów badań.

Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
 • realizacji projektu nieprzekraczającego 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej nieprzekraczającej 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
 • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
 • wynagrodzenia kierownika projektu nieprzekraczającego 3 000 zł miesięcznie.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekty mogą trwać nie dłużej niż 48 miesięcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków w MEiN upływa 18 lutego 2022 r. o godzinie 16:00.

Deklarację chęci składania wniosku prosimy zgłosić najpóźniej do 14 lutego 2022r. na adres biuroprojektow@gumed.edu.pl. Opiekunem tego naboru jest Paweł Tatarczuk, który dodany jako redaktor pomocniczy wniosku będzie mógł udzielać bieżącego wsparcia w przygotowywaniu aplikacji grantowej.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2022 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

ZAŁĄCZNIKI

Dane GUMed do uzupełnienia we wniosku.

Jak dojechać?

Zobacz kampus