Nabór wniosków w konkursie WEAVE-UNISONO

StartAktualności Nabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie WEAVE-UNISONO

9.08.2021

Zapraszamy do zapoznania się z nowym konkursem Narodowego Centrum Nauki: Weave-UNISONO

Program WEAVE jest organizowany przez NCN wspólnie z agencjami: z Austrii – FWF, Czech – GAČR, Słowenii – ARRS, Niemiec – DFG oraz Szwajcarii -SNSF w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP. W konkursie rolę agencji wiodącej pełni zagranicznej agencje. NCN nie pełni roli agencji wiodącej w tym konkursie.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN  oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave do właściwej dla niego instytucji współpracującej z daną agencją wiodącą.

Dzięki temu możliwa będzie również współpraca z zespołami z: Luksemburga (finansowanymi przez FNR); Belgii – Flandrii (finansowanymi przez FWO); Belgii – Walonii (finansowanymi przez F.R.S.- FNRS); Chorwacji (finansowanymi przez HRZZ).

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy. W przupadku projektów badawczych, w których realizację zaangażowane będą partnerskie zespoły badawcze z Czech lub Niemiec lub Słowenii, ubiegające się o środki finansowe w GAČR lub DFG lub ARRS, czas trwania projektu może wynosić maksymalnie 36 miesięcy

DLA KOGO?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery. Kierownik partnerskiego zespołu badawczego musi spełniać wymogi właściwej instytucji finansującej badania naukowe.

TERMINY:

Dokładne terminy są wskazane przez właściwe agencje wiądące na stronie NCN – Wnioski krajowe w ramach programu Weave -UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

CO FINANSUJE PROGRAM?

Program finansuje 100% kosztów badań.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich można zaliczyć:

1. Wynagrodzenia:

- etatowe,  w  ramach  których  możliwe  jest  pozyskanie środków  na  pełnoetatowe

  zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;

            – dodatkowe, w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu           

              badawczego;

            – wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów;

2. Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,

3. Zakup materiałów i drobnego sprzętu,

4. Usługi obce,

5. Wyjazdy służbowe,

6. Wizyty, konsultacje  

7. Gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,

8. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów dla projektów

     badawczych finansowanych przez NCN, w tym m.in:

             − koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,

             − specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,

             − koszty publikacji wyników badań.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Biuro Projektów GUMed

Karol Zakrzewski 

karol.zakrzewski@gumed.edu.pl

tel. 58 349-16-76

W kwestii uzupełniania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed, email: biblinf@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus