COST - European Cooperation in Science and Technology

StartNetworkingCOST - European Cooperation...

COST - European Cooperation in Science and Technology

7.05.2021

 

Czym jest COST?

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej, znany pod akronimem COST to finansowany przez UE program, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zaletą programu COST jest możliwość inicjowania projektów przez samych naukowców, a następnie włączanie w nie osób z zainteresowanych krajów.

Powstała w 1971 r. inicjatywa mająca na celu organizowanie i koordynację projektów prowadzonych w różnych krajach, jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę  pomiędzy badaczami, inżynierami oraz naukowcami.

Program COST zapewnia środki na organizację działań networkingowych w szerokim zakresie tematów naukowych, na przykład spotkania, warsztaty, szkolenia, konferencje, granty na udział w wydarzeniach naukowych, publikacje, itp.

 

Czym jest Akcja COST?

Sieć zogniskowana wokół projektów badawczych w dziedzinie, którą zainteresowanych jest co najmniej pięć krajów członkowskich COST. Każda Akcja COST ma swoje cele i jest nastawiona na konkretne rezultaty, które są wymienione w Memorandum of Understanding (umowie będącej wyrazem woli wspólnego koordynowania działalności badawczej w danym zakresie oraz chęci wymiany rezultatów badań). 

Akcje COST umożliwiają naukowcom  wspólne   rozwijanie  swoich pomysłów we wszystkich możliwych dziedzinach nauki i technologii.

Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je jednostki naukowe. Z budżetu COST pokrywane są jedynie koszty koordynacji tychże badań.

Z uwagi na fakt, że program COST nie obejmuje finansowania badań będących motywem przewodnim danej Akcji COST, program należy rozumieć jako wsparcie i promocję budowania międzynarodowych kontaktów w ramach realizacji wspólnych zainteresowań badawczych.

Listę aktualnie realizowanych Akcji COST można znaleźć pod adresem http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions 

 

Kto może dołączyć do Programu COST?

Uczestnictwo jest otwarte dla naukowców z uniwersytetów, instytutów naukowych i organizacji naukowych ze wszystkich krajów członkowskich COST.

Naukowcy biorący udział w akcjach COST mogą być specjalistami ze wszystkich dziedzin nauki, bez względu na etap rozwoju swojej kariery naukowej. Ważny jest oryginalny, innowacyjny pomysł.

Do Programu można dołączyć na trzy sposoby: 

  • przystępując do już istniejącej Akcji COST,
  • biorąc udział w konkursie na nową Akcję COST,
  • zostając zewnętrznym ekspertem COST.

Więcej informacji o tym jak dołączyć do programu COST: https://www.cost.eu/cost-actions/how-to-participate/

 

Jak można przystąpić do Akcji COST?

Realizacja projektów w ramach Akcji COST odbywa się na podstawie Memorandum of Understandning, będącym swego rodzaju „gentelmen`s agreement” a nie dokumentem pociągającym za sobą skutki formalno-prawne.

Aby polscy naukowcy mogli wziąć udział w konkretnej Akcji COST, Polska musi formalnie zaakceptować dotyczące tej akcji Memorandum of Understanding. W tym celu kierownictwo jednostki naukowo-badawczej winno wystąpić do Ministersta Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem, zawierającym wskazanie źródła finansowania planowanych prac. Uczestnictwo w projektach COST wiąże się bowiem z koniecznością zapewnienia przez uczestnika finansowania prac badawczych, deklarowanych jako wkład rzeczowy w projekt COST. 

Składając odpowiedni wniosek, kierownictwo jednostki powinno równocześnie wystąpić o mianowanie przedstawiciela zespołu badawczego (delegata) do Management Committee – Komitet Zarządzający składający się z do dwóch przedstawicieli każdego kraju w niej uczestniczącego, którego zadaniem jest koordynowanie i nadzorowanie przebiegu Akcji COST. Z uwagi na to, że każdy kraj dysponuje tylko dwoma miejscami w Management Committee danej Akcji COST, każdy delegat powinien wywodzić się z innej uczelni.

 

Jak złożyć projekt własnej akcji COST?

Dla naukowców, którzy nie znajdą dotychczas funkcjonującej Akcji COST odpowiadającej ich zainteresowaniom naukowo-badawczym, przewidziano możliwość wnioskowania o rozpoczęcie zupełnie nowej Akcji COST. Propozycje nowych akcji mogą obejmować różne obszary rozwoju nauki, technologii, ekonomii, kultury, życia społecznego i można je zgłaszać w ramach otwartych konkursów. Następnie, po zamknięciu konkursu podejmowana jest decyzja o finansowaniu na podstawie ewaluacji wniosków dokonanej przez Komitet Naukowy COST (Scientific Committee). 

Zgłoszenie w ramach jednoetapowego procesu wnioskowania składane jest w systemie e-cost. Procedura oceny wniosków trwa ok. 7-8 miesięcy. W każdym naborze finansowanych jest około 40 akcji.

 

Jak zostać ekspertem zewnętrznym COST?

COST zaprasza niezależnych ekspertów z różnych dziedzin nauki do udziału w procesie oceny wniosków Akcji COST. Eksperci COST niekoniecznie muszą należeć do instytucji akademickich. Wymagane jest jednak wykształcenie wyższe i znaczne doświadczenie naukowe lub zawodowe w określonych dziedzinach wiedzy fachowej.

Ocena wniosków odbywa się dwa razy do roku w ramach otwartych konkursów COST.

Eksperci COST mają okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami środowisk naukowych COST oraz budować swoją reputację w środowisku badawczym dzięki uznaniu roli eksperta COST.

 

Korzyści z uczestnictwa w akcjach COST:

  • możliwość nawiązania kontaktu z zagranicznymi partnerami naukowymi;
  • większa szansa na późniejsze złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Horyzont Europa; 
  • wsparcie tworzenia doskonałości naukowej poprzez zwiększenie mobilności badaczy;
  • szansa na dalszą współpracę w ramach kolejnych projektów;
  • pozyskanie funduszy na organizację wydarzeń i działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w Programie COST można znaleźć na stronie http://www.cost.eu/ 

 

 

PODSUMOWANIE

COST jest strukturą organizacyjną (The European Cooperation in Science and Technology) finansowo wspierającą międzynarodową współpracę w Europie i z krajami sąsiadującymi na gruncie badań naukowych. W ramach podejmowanych działań, tzw. Akcji COST, na cztery lata zawierane są sieci naukowe celem wspólnego poszukiwania rozwiązań dla podjętego problemu badawczego i ich popularyzacji w środowisku międzynarodowym: organizacja spotkań, szkoleń, krótkoterminowych inicjatyw promujących naukową współpracę w skali globalnej.  

Celem programu COST jest wzmacnianie badań w Europie i ich możliwości wdrożeniowych poprzez promowanie naukowo-technologicznych sieci naukowych zrzeszając wszystkich interesariuszy (dot. sektora publicznego i prywatnego, w tym instytucji naukowych, podmiotów MSP, NGO, organizacji europejskich i międzynarodowych, etc.) zaangażowanych w tworzenie i implementowanie wiedzy z obszarów multi- i interdyscyplinarnych w ramach inicjowania rozwoju prowadzącego do tworzenia nowych koncepcji, nowatorskich usług i produktów. Celem skoordynowanej na gruncie europejskim inicjatywy COST (Program Horyzont 2020) jest wspieranie kierunków udoskonalania działalności naukowych, promowanie otwartości i spójności we współpracy międzynarodowej środowisk naukowych. Uczestnictwo w działaniach COST obejmuje dzielenie się wiedzą w ramach kompetencji dyscyplinarnych, a tym samym zwiększanie jakości nauki poprzez wyznaczanie nowych kierunków rozwoju i przedsięwzięć opartych na integracji różnych doświadczeń badawczych i na współpracy zorientowanej na potrzeby społeczeństw.

Jak dojechać?

Zobacz kampus