Projekty krajowe

StartNasze projektyProjekty krajowe
Rozwiń

Więcej informacji o projektach Narodowego Centrum Nauki.

Projekty Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekty Ministerstwa Zdrowia.

“” “” “” “”
Tytuł projektu⇅ Jednostka organizacyjna⇅ Instytucja finansująca⇅ Program⇵ Kwota dofinansowania GUMed (zł)⇵ Łączna wartość projektu (zł)
Biogeneza mitochondriów i mitofagia jako potencjalny cel antynowotworowego działania 2-metoksyestradiolu.Katedra i Zakład Chemii MedycznejMNiSWIuwentus Plus300000300000
Badanie mechanizmów oporności na terapię hipotensyjną z wykorzystaniem niecelowanej i celowanej analizy metabolomicznejZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiMNiSWIuwentus Plus300000300000
Wpływ karboksymetylolizyny na stres nitrooksydacyjny w śródbłonku naczyniowymKatedra i Zakład BiochemiiMNiSWDiamentowy grant220000220000
Identification of blood, neuroimaging, and clinical biomarkers for prospective assessment of the risk of intracraniac hemorrhage (ICH) after thrombolytic treatment of acute ischemic strokeKlinika Neurologii DorosłychSiemensProjekt zamawiany644355644355
Indywidualny projekt w celu przetestowania w warunkach klinicznych prototypu sieci neuronowej do TK klatki piersiowej oraz jej zastosowania w badaniach screeningowych płuc.II Zakład RadiologiiSiemensProjekt zamawiany73807380
Ocena przydatności klinicznej oznaczeń NT-proBNP na badanej populacji respondentów w ramach projektu: Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem.Zakład Prewencji i DydaktykiSiemensProjekt zamawiany435750435750
Obrazowanie piersi metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem technik oszczędnego próbkowania (compressed sensing techniques) oraz nie-gaussowskich modeli dyfuzyjnychII Zakład RadiologiiSiemensProjekt zamawiany1968019680
Indywidualny projekt w celu mapowania czasów T2 i T1 u pacjentów z sarkoidozą oraz w grupie pacjentów z kardiotoksycznością indukowaną leczeniem onkologicznym.Zakład Diagnostyki Chorób SercaSiemensProjekt zamawiany24602460
Impact of continuous veno-venous hemodiafiltration on efficacy of administration of `critically ill patients. Klinika Anestezjologii i Intensywnej TerapiiBaxter Polska Sp. z o.o.projekt inicjowany przez badacza134770134770
Badanie poszczególnych stanów zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiemZakład Prewencji i DydaktykiMZNPZ1211500011856944,23
„Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej MNiSWRozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą1652200039549521
Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych Klinika Alergologii FN POLPHARMAXVII edycja konkursu NFP549840549840
Zakup rezonansu magnetycznego 3T na potrzeby Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoII Zakład RadiologiiMNiSWInwestycja aparaturowa55000009000000
Platforma molekularnych i funkcjonalnych analiz pojedynczych komórek w badaniach biomedycznychZakład Onkologii TranslacyjnejMEiNInwestycja aparaturowa25840002604000
„Europejska Sieć Badań Naukowych nad Rakiem Wątroby u Dzieci”, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieżyMNiSWPremia na Horyzoncie140133140133
MOLTEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowaniaKatedra i Klinika Chirurgii Klatki PiersiowejNCBRPBS 352999356702935
„Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca”Zakład Medycyny RodzinnejNCBRSTRATEGMED 3995397,513057516,25
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, zaburzające funkcje telomerów TARGETTELOKatedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej NCBRSTRATEGMED 3145325019564385
Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym, zaburzające funkcje telomerów TARGETTELOZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNCBRSTRATEGMED 3141625019564385
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla- nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej (akronim –METENDOPHA)” Katedra i Zakład BiochemiiNCBRSTRATEGMED 1302832024834510
Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca. Akronim: TELEREH-HFKlinika RehabilitacjiNCBRSTRATEGMED 11667992,6417152081,55
„Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów” (akronim CELONKO) Zakład Enzymologii MolekularnejNCBRSTRATEGMED 2190125054717125
Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałachZakład EmbriologiiNCBRTECHMATSTRATEG244525024162715
Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika.Zakład Onkologii TranslacyjnejNCBRLIDER XI1499980,51499980,5
Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałachKatedra i Zakład Biologii i Botaniki FarmaceutycznejNCBRTECHMATSTRATEG155525324162715
Stypendia dla pielęgniarek w ramach programu przyjazdu do polski z zagranicyInstytut Pielęgniarstwa i PołożnictwaNAWAMedyk138000138000
Doktoraty WdrożenioweZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiMNiSWDoktorat Wdrożeniowy – II Edycja10231201023120
“Premia na Horyzoncie 2”: Lepsza terapia duszności przewlekłej i opornej na leczenieKlinika PneumonologiiMNiSWPremia na Horyzoncie 28343383433
“Premia na Horyzoncie 2”: Projekt ćwiczeń ukierunkowanych na eliminację zmęczenia i poprawę jakości życia w zaawansowanym stadium raka piersiKatedria i Klinika Onkologii i RadioterapiiMNiSWPremia na Horyzoncie 2222958222958
“Premia na Horyzoncie 2”: Sieć badawcza organoidów raka trzustkiKatedra Chemii MedycznejMNiSWPremia na Horyzoncie 2196823196823
nie dotyczyCentrum Chorób RzadkichMNiSWPremia na Horyzoncie 27940279402
“Granty na granty – promocja jakości III” dla działań związanych z opracowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 / GnG: MaciejBobowiczKatedra i Zakład Chirurgii OnkologicznejMNiSWGranty na Granty III1000010000
“Premia na Horyzoncie 2”: Europejska platforma badań radiologicznych integrująca dane kliniczne w oparciu o sztuczną inteligencję kolejnej generacji dla medycyny celowanej w onkologiiKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejMNiSWPremia na Horyzoncie 2222490222490

Jak dojechać?

Zobacz kampus