Nabór wniosków w konkursie NCN MINIATURA 6

StartAktualności Nabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie NCN MINIATURA 6

11.02.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło szóstą edycję konkursu MINIATURA na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, który mógłby być z złożony w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W ramach konkursu MINIATURA 6 można wnioskować o przyznanie środków na realizację:

- badań wstępnych lub pilotażowych,

- kwerendy,

- stażu,

- wyjazdu badawczego albo konsultacyjnego.

DLA KOGO

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

- uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. (okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na urlopach macierzyńskich i wychowawczych),
- w dniu złożenia wniosku jest zatrudniona w GUMed na podstawie umowy o pracę,
- posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę,
- nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
- nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN,
- nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

TEMATYKA

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

OKRES REALIZACJI

Czas trwania działania naukowego nie może przekroczyć 12 miesięcy.

KOSZTORYS

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

Środki finansowe można przeznaczyć na zakup odczynników, materiałów czy usług obcych niezbędnych do realizacji działania.

W ramach projektu NIE MOŻNA finansować:
- zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
- wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami GUMed,
- zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka),
- kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach,
- kosztów przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

W związku z dużą liczbą wniosków składanych w ostatnim miesiącu naboru, a tym samym dużą konkurencją, zalecamy wysyłanie wniosków w miesiącach wcześniejszych.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną, online lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem naboru jest dr Paulina Półrolniczak z Działu Projektów Badawczych – e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl, tel. (58) 349-10-30

Prosimy o dodawanie Pauliny Półrolniczak jako redaktora pomocniczego wniosków w systemie OSF. Login w systemie OSF: polrolniczak

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką biblinf@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus