CLILMED

Clilmed-logo.png

Głównym celem projektu CLILMED jest wyposażenie grupy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich w wysokie kompetencje dydaktyczne do pracy w anglojęzycznym, wielokulturowym środowisku. Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) pozwala efektywnie wspierać studentów w uczeniu się poprzez jednoczesne podnoszenie ich umiejętności w zakresie akademickiego języka angielskiego oraz nauk medycznych czy opieki zdrowotnej.

Konsorcjum tworzą:

  • Fundacja LUMINAR (Polska, koordynator projektu)
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Polska),
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska),
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska),
  • Karolinska Institutet (Szwecja),
  • Semmelweis University (Węgry),
  • University of Pecs Medical School (Węgry)
  • Atlantic Language (Irlandia)

W czasie trwania projektu Partner mający doświadczenie w nauczaniu nauczycieli akademickich metody CLIL (Atlantic Language) oraz Partner już używający tej metody do nauczania nauk medycznych (Karolinska Institutet), będą współpracować z pozostałymi Partnerami (uniwersytety medyczne z Polski i Węgier), którzy mają już doświadczenie w nauczaniu medycyny studentów z zagranicy, ale nie mają doświadczenia we wdrażaniu umiędzynarodowienia curriculum. W ramach projektu opracowany zostanie kurs pilotażowy: “Jak uczyć nauczycieli akademickich używania metody CLIL na uczelniach medycznych”. Kurs zostanie przetestowany na 18 wykładowcach pracujących na uczelniach medycznych biorących udział w projekcie. Następnie te osoby, w oparciu o metodologię wyuczoną podczas kursu pilotażowego poprowadzą (w parach) lekcje demonstracyjne dla szerszej społeczności (na innych uczelniach nie biorących udziału w projekcie) w trakcie 9 Multiplayer Events. Zgromadzone w tym czasie spostrzeżenia i doświadczenie posłużą do opracowania podręcznika. Wyniki projektu zostaną przedstawione w Brukseli dla przedstawicieli międzynarodowych organizacji w sektorze szkolnictwa wyższego oraz na konferencji końcowej, a także opublikowane w Internecie. Strategiczne partnerstwo zbudowane w trakcie przygotowywania i prowadzenia kursu może potencjalnie przyczynić się do głębszego zrozumienia tzw. “umiędzynarodowienia u siebie” i umiędzynarodowienia programu nauczania na uniwersytetach medycznych. Będą stanowić solidną podstawę do dalszych przedsięwzięć w zakresie nauczania i uczenia się na międzykulturowej uczelni.

Strona www projektu: www.clilmed.eu


Projekt CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space (CLILMED) o numerze 2019-1-PL01-KA203-065700 został dofinansowany w kwocie 231 459 EUR przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programy ERASMUS + (konkurs Partnerstwa Stratrgiczne).

Czas trwania projektu: 31.10.2019 – 30.10.2021.

erasmuslogo2.png

Jak dojechać?

Zobacz kampus